631/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

631
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/03521, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2004/02491 z 15. novembra 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 638/2004 Z. z.).
Výnos ustanovuje nový dôvod na poskytovanie dotácií pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, o ktoré môžu požiadať mimovládne organizácie, ktoré budú participovať na plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je prístupný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.