636/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

636
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Dohoda nadobudla platnosť 7. novembra 2006 v súlade s článkom 16.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. novembra 2006 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.