639/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

639
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2006:
Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica
0050/2006/V 29. 6. 2006 27/2006
2. Obec Chorvátsky Grob,
ul. Mila Urbana 6,
900 25 Chorvátsky Grob
0051/2006/V 29. 6. 2006 27/2006
3. Správa mestského majetku, s. r. o.,
Nám. slobody č. 10,
909 01 Skalica
0052/2006/V 29. 6. 2006 27/2006
4. Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s.,
Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica
0053/2006/V 30. 6. 2006 27/2006
5. Obec Stará Kremnička 198,
965 01 Žiar nad Hronom
0054/2006/V 19. 7. 2006 29/2006
6. Duslo, a. s.,
Administratívna budova, ev. č. 1236,
927 03 Šaľa
0055/2006/V 19. 7. 2006 29/2006
7. Obec Kunešov,
Obecný úrad Kunešov 1,
967 01 Kremnica
0056/2006/V 26. 7. 2006 29/2006
8. Sanatórium Dr. Guhra, n. o.,
Tatranská Polianka,
059 82 Vysoké Tatry
0057/2006/V 27. 7. 2006 29/2006
9. VISTO, s. r. o.,
Bánovská cesta 8220/7A,
010 01 Žilina
0058/2006/V 5. 9. 2006 31/2006
10. Obec Chorvátsky Grob,
ul. Mila Urbana 6,
900 25 Chorvátsky Grob
0059/2006/V 6. 9. 2006 31/2006
11. Obec Vikartovce,
Obecný úrad,
059 19 Vikartovce 159
0060/2006/V 7. 9. 2006 31/2006
12. Obec Hontianske Nemce,
Obecný úrad č. 500,
962 65 Hontianske Nemce
0061/2006/V 18. 9. 2006 31/2006
13. Karpatia, spol. s r. o.,
Penzión Karpatia,
059 60 Tatranská Lesná
0062/2006/V 18. 9. 2006 31/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.