640/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2006 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

640
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 5. decembra 2006,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 228/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 48g ods. 9 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 228/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa písmeno d).
2.
§ 8 sa vypúšťa.
3.
§ 9 znie:
㤠9
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.
4.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
5.
Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.
Ivan Šramko v. r.
Príloha k vyhláške č. 640/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 4.).