643/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

643
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 34 ods. 7 a § 48o ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 5. decembra 2006 č. 11/2006 o predkladaní hlásenia o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Toto opatrenie ustanovuje štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ktoré sú poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a zmiešané finančné holdingové spoločnosti povinné vypracovať a predkladať Národnej banke Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 40/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.