645/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

645
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 19 ods. 6 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 26. októbra 2006 č. 2545/2006-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie č. 224/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. januára 2006 č. 1467/2006-100 (oznámenie č. 61/2006 Z. z.).
Výnosom sa upravuje poskytnutie podpory na úhradu škody spôsobenej podmáčaním, ktorá vznikla v dôsledku povodne.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 23/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.