646/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

646
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2006 Z. z. o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2006 Z. z. o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slová „prílohe I“ vkladajú slová „okrem bodu 7“ a slová „znení smernice Komisie 2002/41/ES“ sa nahrádzajú slovami „platnom znení“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Maximálna rýchlosť vozidla je vyjadrená hodnotou v kilometroch za hodinu zodpovedajúcou najbližšiemu zaokrúhlenému celému číslu aritmetického priemeru hodnôt rýchlostí meraných počas dvoch po sebe nasledujúcich testoch, ktoré sa nesmú líšiť o viac ako 3 %. Keď tento aritmetický priemer leží presne medzi dvoma celými číslami, zaokrúhli sa nahor. V prípade vozidiel, ktorých maximálna rýchlosť nie je obmedzená príslušnou definíciou podľa osobitného predpisu,1a) nie je pre typové schválenie ES potrebný žiadny test a za maximálnu rýchlosť sa považuje maximálna rýchlosť udaná výrobcom vozidla v informačnom dokumente podľa osobitného predpisu.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Príloha č. 1 časť B prvý bod zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťajú slová „o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
4.
Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré znejú:
㤠4a
(1)
Štátny dopravný úrad5) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
(2)
Príslušný štátny orgán7) do 30. júna 2007 nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
§ 4b
Štátny dopravný úrad5) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre nový typ vozidla vzťahujúceho sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.“.
5.
§ 5 znie:
㤠5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
6.
V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 93/14/EHS o brzdení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a 93/34/EHS o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 66, 8. 3. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Robert Fico v. r.