651/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

651
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 401/2005 Z. z. o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 401/2005 Z. z. o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo s nekonečnými pásmi“.
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „(ďalej len „smernica 77/311/EHS")“ nahrádzajú slovami „v platnom znení (ďalej len „smernica")“.
3.
V § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 sa slová „smernice 77/311/EHS“ nahrádzajú slovom „smernice“.
4.
V § 4 ods. 1 sa slová „z dôvodov týkajúcich sa hladiny hluku nemožno odmietnuť“ nahrádzajú slovami „vzťahujúceho sa na hladinu hluku sa nesmie zamietnuť“.
5.
V § 4 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla3) pre typ traktora vzťahujúce sa na hladinu hluku.
(3)
Príslušný štátny orgán4) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo používanie z dôvodov vzťahujúcich sa na hladinu hluku, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
7.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Štátny dopravný úrad7) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla3) pre typ traktora vzťahujúceho sa na hladinu hluku, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
(2)
Príslušný štátny orgán4) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na hladinu hluku, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.“.
8.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
(1)
Štátny dopravný úrad7) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) alebo typového schválenia vozidla3) pre typ traktora vzťahujúceho sa na hladinu hluku, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode COC8) vystavené pre nové traktory sa považujú od 1. júla 2009 za neplatné, ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na hladinu hluku podľa tohto nariadenia vlády; tieto traktory nemožno od tohto termínu uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7)
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
8)
§ 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.“.
9.
§ 7 znie:
㤠7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.“.
10.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 401/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 77/311/EHS z 29. marca 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.) v znení smernice Rady 82/890/EHS zo 17. decembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.).
2. Smernica Komisie 2006/26/ES z 2. marca 2006, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Robert Fico v. r.