652/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

652
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa slovo „odmietnuť“ nahrádza slovom „zamietnuť“.
2.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:
㤠5a
(1)
Štátny dopravný úrad2) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla4) pre typ traktora vzťahujúceho sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
(2)
Príslušný štátny orgán5) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
§ 5b
(1)
Štátny dopravný úrad2) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla4) pre typ traktora vzťahujúceho sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode COC6) vystavené pre nové traktory sa považujú od 1. júla 2009 za neplatné, ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa tohto nariadenia vlády; tieto traktory nemožno od 1. júla 2009 uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.“.
3.
§ 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
4.
V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2006/26/ES z 2. marca 2006, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Robert Fico v. r.