653/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.2007 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

653
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 20 sa nad slová „typové schválenie vozidla“ umiestňuje odkaz 9a a nad slová „samostatnej technickej jednotky“ sa umiestňuje odkaz 9b.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
9b)
§ 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.“.
2.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)
Štátny dopravný úrad4) do 10. septembra 2007 nesmie zamietnuť
a)
žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla9a) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zadnú ochranu proti podbehnutiu, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 10. marca 2007,
b)
žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky6) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia samostatnej technickej jednotky9b) pre typ zadného ochranného zariadenia, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 10. marca 2007.
(2)
Štátny dopravný úrad4) od 11. septembra 2007 zamietne
a)
žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla9a) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zadnú ochranu proti podbehnutiu, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky6) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia samostatnej technickej jednotky9b) pre typ zadného ochranného zariadenia, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Od 11. septembra 2010
a)
je zakázaná evidencia alebo uvedenie na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel z dôvodov vzťahujúcich sa na zadnú ochranu proti podbehnutiu, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
je zakázané uvedenie na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách typu zadného ochranného zariadenia, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.“.
3.
§ 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
4.
V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2006/20/ES zo 17. februára 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 70/221/EHS týkajúca sa palivových nádrží a ochrany motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel proti podbehnutiu (Ú. v. EÚ L 48, 18. 2. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 11. marca 2007.
Robert Fico v. r.