654/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

654
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „vozidiel“ vkladajú slová „v znení smernice Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006“.
2.
Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré znejú:
㤠4a
(1)
Štátny dopravný úrad4) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na brzdenie, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
(2)
Príslušný štátny orgán6) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na brzdenie, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
§ 4b
Štátny dopravný úrad4) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre nový typ vozidla vzťahujúceho sa na brzdenie, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.“.
3.
§ 5 znie:
㤠5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
4.
V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 93/14/EHS o brzdení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a 93/34/EHS o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 66, 8. 3. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Robert Fico v. r.