655/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

655
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2006 Z. z. o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2006 Z. z. o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „znení smernice Komisie 1999/25/EHS“ nahrádzajú slovami „platnom znení“.
2.
Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré znejú:
㤠4a
(1)
Štátny dopravný úrad6) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na povinné označenie, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
(2)
Príslušný štátny orgán7) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na povinné označenie, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
§ 4b
Štátny dopravný úrad6) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre nový typ vozidla vzťahujúceho sa na povinné označenie, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.“.
3.
§ 5 znie:
㤠5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
4.
Príloha znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 75/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 93/34/EHS zo 14. júna 1993 o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v znení smernice Komisie 1999/25/EHS z 9. apríla 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4.).
2. Smernica Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 93/14/EHS o brzdení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a 93/34/EHS o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 66, 8. 3. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Robert Fico v. r.