657/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

657
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 12. decembra 2006,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok
Národná banka Slovenska podľa § 77 ods. 6 a § 143g ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok sa mení takto:
1.
§ 8 sa vypúšťa.
2.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.
Ivan Šramko v. r.