66/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory1) (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a nákladnú plošinu.
§ 3
Meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti traktora a nákladná plošina traktora musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/60/ES z 13. júla 2009 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) v platnom znení.
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES vozidla1a) pre typ traktora vzťahujúceho sa na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a nákladnú plošinu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ traktora vzťahujúce sa na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a nákladnú plošinu.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán3) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a nákladnú plošinu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Príslušný štátny orgán4)
a)
nesmie zakázať ani vyžadovať, aby traktor bol vybavený jednou alebo viacerými nákladnými plošinami,
b)
nesmie zakázať prepravu výrobkov na nákladných plošinách, ktoré je povolené prepravovať na prívesoch používaných v poľnohospodárstve a lesníctve v rámci obmedzení určených výrobcom. Je prípustné maximálne zaťaženie najmenej 80 % hmotnosti traktora v prevádzkovom stave.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 66/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/60/ES z 13. júla 2009 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2009) v znení smernice Komisie 2010/62/EÚ z 8. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 238, 9. 9. 2010).
1)
§ 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.
1a)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
4)
Napríklad § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.