660/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

660
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2, § 49g ods. 9, § 49h ods. 5 a § 49o ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 12. decembra 2006 č. 13/2006, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu (oznámenie č. 675/2004 Z. z.).
Týmto opatrením sa zabezpečuje na prelome rokov 2006 a 2007 plynulý zber údajov o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu pre Národnú banku Slovenska na účel vykonávania dohľadu nad bankami v nadväznosti na ich povinnosť účtovať podľa medzinárodných účtovných štandardov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 42/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.