661/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

661
Vyhláška
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. decembra 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na colné vyhlásenie podávané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.“.
2.
V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa na konci pripája táto veta: „Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999" a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.“.
3.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa vypúšťajú slová „Ak sa má použiť ako základ na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru iná ako reprezentatívna cena,11) uvádza sa v tomto odseku kód dokladu žiadosti o použitie takejto ceny. Napríklad, ak sa má ako základ na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru použiť cena CIF (náklady, poistné a prepravné), uvádza sa kód dokladu „1014", ktorého opis v systéme TARIC SK znie: „Žiadosť o použitie ceny CIF ako základu na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru".“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
4.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa predposledný odsek vysvetľujúcich poznámok dopĺňa kódom, ktorý znie:
„1015 – žiadosť o použitie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 27 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 656/2006 Z. z.“.
5.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa na konci pripája táto veta: „Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999" a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.“.
6.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru v písmene a) kód U409 znie:
„U409 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 4 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ján Počiatek v. r.