664/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

664
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z. a zákona č. 592/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.“.
2.
Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý znie:
㤠11
Riaditeľ úradu, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2006, sa považuje za riaditeľa úradu vymenovaného podľa tohto zákona.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.