665/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2006 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

665
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 20. decembra 2006,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 567/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne
Národná banka Slovenska podľa § 31 ods. 8 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 567/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa číslo „3 000 000“ nahrádza číslom „3 200 000“.
2.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa číslo „2 000 000“ nahrádza číslom „2 200 000“.
3.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa číslo „3 000 000“ nahrádza číslom „3 200 000“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.
Ivan Šramko v. r.