666/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

666
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
Zmeny oproti pôvodnému opatreniu sa vykonávajú v prílohe č. 4, ktorá ustanovuje rozsah regulácie cien a podmienky regulácie cien výkonov zdravotnej starostlivosti v oblasti zdravotníctva.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. decembra 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.