667/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

667
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
opatrenie z 13. decembra 2006 č. OPL0406-26177/2006-OL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie obsahuje časť A – Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, časť B – Indikačné obmedzenia, časť C – Vysvetlivky ku skratkám, časť D – Zoznam skratiek liekových foriem, časť E – Kódy ATC skupín, časť F – Štáty výrobcov, časť G – Zoznam skratiek výrobcov liekov, časť H – Zoznam skratiek odborností lekárov a časť I – Abecedný zoznam liečiv a liekov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. decembra 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.