67/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km . h-1 do 40 km . h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,
b)
vybavením a charakteristikami traktora
1.
najväčšia prípustná hmotnosť so závažím,
2.
umiestnenie a pripevnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom,
3.
palivové nádrže,
4.
prídavné závažia,
5.
zvukové výstražné zariadenia,
6.
prípustná hladina zvuku výfukových systémov.
§ 3
(1)
Vybavenie a charakteristiky traktora musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách I až IV, prílohe V okrem bodu 1 a prílohe VI smernice Rady 74/151/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov v platnom znení.
(2)
Zvukové výstražné zariadenia musia byť označené značkou typového schválenia ES podľa osobitného predpisu.1)
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ traktora vzťahujúceho sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla3) pre typ traktora vzťahujúce sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky.
§ 5
Príslušný štátny orgán4) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo používanie z dôvodov vzťahujúcich sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5a
(1)
Štátny dopravný úrad5) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla3) pre typ traktora vzťahujúceho sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
(2)
Príslušný štátny orgán4) do 30. júna 2007 nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
§ 5b
(1)
Štátny dopravný úrad5) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla3) pre typ traktora vzťahujúceho sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode COC6) vystavené pre nové traktory sa považujú od 1. júla 2009 za neplatné, ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky podľa tohto nariadenia vlády; tieto traktory nemožno od 1. júla 2009 uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 67/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 74/151/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice Rady 82/890/EHS zo 17. decembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 88/410/EHS z 22. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.) a smernice Komisie 98/38/ES z 3. júna 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 20.).
2.
Smernica Komisie 2006/26/ES z 2. marca 2006, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel.
2)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.