67/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km . h-1 do 40 km . h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,
b)
vybavením a charakteristikami traktora
1.
najväčšia prípustná hmotnosť so závažím,
2.
umiestnenie a pripevnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom,
3.
palivové nádrže,
4.
prídavné závažia,
5.
zvukové výstražné zariadenia,
6.
prípustná hladina zvuku výfukových systémov.
§ 3
(1)
Vybavenie a charakteristiky traktora musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách I až IV, prílohe V okrem bodu 1 a prílohe VI smernice Rady 74/151/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov v platnom znení.
(2)
Zvukové výstražné zariadenia musia byť označené značkou typového schválenia ES podľa osobitného predpisu.1)
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ traktora vzťahujúceho sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla3) pre typ traktora vzťahujúce sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky.
§ 5
Príslušný štátny orgán4) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo používanie z dôvodov vzťahujúcich sa na vnútorné vybavenie a charakteristiky, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 67/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 74/151/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. ES L 084, 28. 3. 1974 ) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smernice Komisie 88/410/EHS (Ú. v. ES L 200, 26. 7. 1988), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997) a smernice Komisie 98/38/ES (Ú. v. ES L 170, 16. 6. 1998).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel.
2)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.