68/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na spojovacie zariadenie a spätný chod.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa traktorom rozumie motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1do 40 km.h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb.
§ 3
Spojovacie zariadenie a spätný chod traktora musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách I a II smernice Rady 79/533/EHS zo 17. mája 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spojovacieho zariadenia a spätného chodu pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory v platnom znení.
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora vzťahujúceho sa na spojovacie zariadenie a spätný chod sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ traktora vzťahujúce sa na spojovacie zariadenie a spätný chod.
§ 5
Príslušný štátny orgán3) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na spojovacie zariadenie a spätný chod, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 68/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 79/533/EHS zo 17. mája 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spojovacieho zariadenia a spätného chodu pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (Ú. v. ES L 145, 13. 6. 1979) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997) a smernice Komisie 1999/58/ES (Ú. v. ES L 148, 15. 6. 1999).
1)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.