683/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

683
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 27 ods. 14 písm. a), b) a d) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
opatrenie z 20. decembra 2006 č. 16/2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2004 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 35/2004 Z. z.).
Týmto opatrením sa zabezpečuje vecné a terminologické zosúladenie s novelou zákona o bankách v oblasti riadenia rizík v bankách a pobočkách zahraničných bánk. Opatrenie ustanovuje pre banky a pobočky zahraničných bánk podrobnosti o likvidite a spôsobe jej zisťovania, podrobnosti o systéme riadenia rizika likvidity a ukazovatele likvidity.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2007.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 43/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.