685/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

685
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 20. decembra 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2004 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále
Národná banka Slovenska podľa § 31 ods. 16 písm. a), b) a e) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. a zákona č. 262/2006 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2004 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Skutočná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vypočítava spôsobom a preukazuje elektronicky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
(3)
Elektronickým preukazovaním skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne podľa odseku 2 je predloženie hlásenia Národnej banke Slovenska podľa prílohy prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.“.
2.
V § 1 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
3.
V § 2 ods. 1 na konci prvej vety a na konci odseku 1 sa slová „v prílohách č. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe“.
4.
V § 2 ods. 2 sa slová „v prílohách č. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe“.
5.
V § 2 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vypočítava a preukazuje elektronicky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
(4)
Elektronickým preukazovaním požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne podľa odseku 3 je predloženie hlásenia Národnej banke Slovenska podľa prílohy prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.“.
6.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
7.
Doterajšie prílohy č. 1 až 4 sa nahrádzajú prílohou, ktorá znie:
„Príloha k vyhláške č. 441/2004 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.
Ivan Šramko v. r.