686/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

686
OZNÁMENIE
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 15. decembra 2006 č. 5858-1/2006, ktorým sa mení výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6044-1/2005 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania (oznámenie č. 502/2005 Z. z.) v znení výnosu č. 5858/2006 (oznámenie č. 496/2006 Z. z.).
Výnos upravuje zmenu vo výške dotácie zo štátneho rozpočtu poskytovanej obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.