690/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

690
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12 /2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.