696/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

696
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. decembra 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 447/2005 Z. z. a vyhlášky č. 379/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré je biobankou, dlhodobo uchováva vzorky biologického ľudského materiálu, tkanív alebo buniek získaných od živých osôb alebo mŕtvych osôb na diagnostické alebo výskumné účely, vykonáva ich spracovanie, konzerváciu, skladovanie a distribúciu a vedie o nich databázu.5b)
(3)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré je tkanivovou bankou dlhodobo alebo krátkodobo, uchováva preparované zbierky biologických vzoriek, ľudských tkanív alebo buniek získaných od živých osôb alebo mŕtvych osôb na účely transplantácie alebo liečby, vykonáva ich odbery, testovanie, spracovanie, konzerváciu, balenie, skladovanie, distribúciu a vedie o nich databázu.5b)
(4)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré je referenčným laboratóriom, zabezpečuje overovanie laboratórnych výsledkov, stanovuje referenčné metódy a štandardy, vytvára expertíznu a metodickú činnosť alebo uchováva zakonzervované biologické vzorky získané od živých osôb alebo od mŕtvych osôb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
Príloha č. 2 k zákonu č. 576/2004 Z. z.“.
2.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Špecializovanou nemocnicou je aj centrum pre liečbu drogových závislostí, v ktorom sa poskytuje nepretržitá, systematická a dlhodobo programovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť osobám, ktoré sú závislé od psychoaktívnych látok, zameraná na zlepšenie ich zdravotného stavu, kvality života a na integráciu do spoločnosti.“.
3.
§ 12 znie:
㤠12
V dome ošetrovateľskej starostlivosti sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť vrátane ošetrovateľskej rehabilitácie osobám, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom, ale si vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti s predpokladaným pobytom na lôžku presahujúcim 24 hodín a ktorú nemožno vykonávať v prirodzenom sociálnom prostredí osoby.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2007.
Ivan Valentovič v. r.