698/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

698
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
opatrenie z 19. decembra 2006 č. MF/25957/2006-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností a ktorým sa dopĺňajú niektoré opatrenia.
Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností, ktoré sa môžu od tohto roku vytvárať na základe zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2006 Z. z.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.