7/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. apríla 2000 bola v Bazileji uzavretá Regionálna dohoda o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách.
Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2000 na základe článku 14 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 6.
Od 1. decembra 2005 uvedená dohoda nahradila Regionálnu dohodu o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (Brusel 25. januára 1996).
K oznámeniu č. 7/2006 Z. z.
REGIONÁLNA DOHODA O RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBE NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
OBSAH
REGIONÁLNA DOHODAO RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBE NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
uzavretá v Bazileji medzi Správami nasledujúcich krajín:
Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Maďarsko, Luxembursko, Moldavsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovenská republika, Švajčiarsko, Česká republika, Ukrajina a Federatívna republika Juhoslávia.
PREAMBULA
Dolupodpísaní delegáti Správ krajín uvedených vyššie, želajúc prijať spoločné bezpečnostné princípy a pravidlá pre osoby a tovary na vnútrozemských vodných cestách, vzhľadom na to, že harmonizácia rádiotelefónnej služby prispeje k bezpečnejšej plavbe na vnútrozemských vodných cestách najmä v prípade zlých poveternostných podmienok, po usporiadaní Regionálnej konferencie v Bazileji v súlade s článkom S6 Rádiokomunikačného poriadku Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) po vzájomnej dohode a pod podmienkou schválenia tejto dohody prijali nasledujúce ustanovenia týkajúce sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách v Európe:
KAPITOLA I
TERMINOLÓGIA
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tejto dohode, budú mať význam, ktorý im bol priradený v Ústave, Dohovore a Rádiokomunikačnom poriadku (RR) Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU).
Rádiotelefónna služba na vnútrozemských vodných cestách
Medzinárodná mobilná VHF a UHF rádiotelefónna služba na vnútroštátnych vodných cestách.
Rádiotelefónna služba na vnútrozemských vodných cestách umožňuje zriadenie rádiokomunikácií na špecifické účely s použitím dohodnutých kanálov a dohodnutého prevádzkového postupu (kategórie služieb).
Rádiotelefónna služba na vnútrozemských vodných cestách zahŕňa päť kategórií:
- loď - loď,
- navigačné informácie,
- loď - prístavné orgány,
- komunikácia na palube lode,
- verejná korešpondencia (nepovinná služba).
Kategória služby loď - loď
Rádiová komunikácia medzi lodnými stanicami.
Kategória služby navigačné informácie
Rádiokomunikácia medzi lodnými stanicami a stanicami orgánov zodpovedných za operačné služby na vnútrozemských vodných cestách. Stanice orgánov uvedených vyššie môžu byť pozemné stanice alebo mobilné stanice.
Kategória služby loď - prístavné orgány
Rádiokomunikácia medzi lodnými stanicami a stanicami orgánov zodpovedných za operačné služby vo vnútrozemských prístavoch. Stanice orgánov uvedených vyššie sú prednostne pozemné stanice.
Kategória služby komunikácia na palube lode
Vnútorná rádiová komunikácia na palube lode alebo rádiová komunikácia v rámci vlečnej zostavy alebo tlačnej zostavy, ako aj pokyny na manipuláciu s lanom a na kotvenie (vyväzovanie).
Kategória služby verejná korešpondencia
Rádiová komunikácia medzi lodnými stanicami a verejnými národnými a medzinárodnými telekomunikačnými sieťami.
Lodná stanica
Mobilná stanica používaná pre rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách, nachádzajúca sa na palube lode, ktorá nie je trvalo zakotvená.
Zmluvné Správy
Zmluvnými Správami sú
- Správy krajín, ktoré podpísali a schválili dohodu (článok 6),
- Správy krajín, ktoré pristúpili k dohode a schválili ju (článok 8).
KAPITOLA II
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVÁNÍ SLUŽBY
Článok 2
Administratívne opatrenia pre lodné stanice
Administratívne opatrenia pre lodné stanice sú uvedené v prílohe 1.
Článok 3
Používanie frekvencií
VHF frekvencie, ktoré budú používané, boli vybrané z prílohy S18 Rádiokomunikačného poriadku a sú očíslované v súlade s touto prílohou.
UHF frekvencie, ktoré budú používané, boli vybrané z článku S5.287 Rádiokomunikačného poriadku.
Kanály, vysielacie frekvencie, efektívny vyžiarený výkon (ERP) alebo výstupný výkon (OP) zariadení a kategórie služby sú uvedené v prílohe 2.
Článok 4
Prevádzkové a technické požiadavky na rádiové zariadenia lodí
Prevádzkové a technické požiadavky na zariadenia lodí sú uvedené v prílohe 3.
Typ zariadení bude v súlade s prílohami 2 a 3.
Článok 5
Prevádzkové postupy
Príloha 4 obsahuje ustanovenia týkajúce sa prevádzkových postupov.
KAPITOLA III
UPLATŇOVANIE DOHODY
Článok 6
Administratívne spracovanie a schválenie dohody
Belgická Správa je poverená spracovaním všeobecnej korešpondencie týkajúcej sa dohody.
Zmluvné Správy oznámia schválenie dohody z ich strany belgickej Správe v najkratšom možnom čase.
Belgická Správa oznámi toto schválenie ostatným zmluvným Správam.
Článok 7
Vykonávanie dohody
Zmluvné Správy vyhlasujú, že prijali a budú uplatňovať ustanovenia dohody, jej príloh, jej rezolúcií, a pokiaľ je to možné, jej odporúčaní.
S výnimkou kategórií služby loď - loď a komunikácia na palube lode o poskytovaní vymedzených služieb rozhodujú zmluvné Správy.
Článok 8
Pristúpenie k dohode
Každá Správa, ktorá nepodpísala dohodu, môže kedykoľvek uložiť listinu o pristúpení a schválení belgickej Správe, ktorá bude o tom bezodkladne informovať ostatné Správy. Pristúpenie k dohode sa vykoná bez výhrad a bude sa týkať dohody v znení platnom v čase pristúpenia.
Pristúpenie k dohode a schválenie nadobudnú platnosť dňom doručenia listiny o pristúpení a schválení belgickej Správe.
Článok 9
Revízia dohody
Dohoda bude revidovaná len prostredníctvom konferencie zmluvných Správ. Takáto konferencia bude zvolaná na žiadosť aspoň dvoch zmluvných Správ poslanú belgickej Správe.
Článok 10
Zmena príloh
Zmluvné Správy majú právo predkladať belgickej Správe návrhy na zmenu príloh k dohode. Tieto návrhy budú obsahovať časový rozvrh implementácie navrhovanej zmeny. Belgická Správa bude informovať ostatné zmluvné Správy v lehote do 60 dní. Všetky zmluvné Správy budú odpovedať na navrhované zmeny písomne v šesťmesačnej lehote. Predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou súhlasia zmluvné Správy, ktoré neodpovedali v tejto šesťmesačnej lehote. Belgická Správa v lehote do 30 dní oznámi prijatú zmenu ostatným Správam.
Článok 11
Vypovedanie dohody
Každá zmluvná Správa má právo kedykoľvek vypovedať dohodu oznámením poslaným belgickej Správe, ktorá bude informovať ostatné zmluvné Správy. Táto výpoveď nadobudne platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď belgická Správa dostane oznámenie.
Článok 12
Koordinácia prideľovania frekvencií
Prideľovanie frekvencií a ich koordinácia sa vykonávajú, pokiaľ je to prakticky možné, v súlade s Dohodou medzi telekomunikačnými orgánmi o koordinácii frekvencií medzi 29,7 MHz a 960 MHz pre pevnú službu a pozemnú pohyblivú službu, Viedeň 1993 v poslednom platnom znení a pre krajiny, ktoré nie sú stranami uvedenej dohody o koordinácii, sa vykonávajú, pokiaľ je to prakticky možné, v súlade s Odporúčaním T/R 25-08 Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (CEPT) alebo budú vykonávané v súlade s dvoj- alebo viacstrannými dohodami.
Článok 13
Oznámenie tejto dohody ITU
V súlade s článkom 36 Rádiokomunikačného poriadku belgická Správa oznámi generálnemu tajomníkovi ITU uzavretie a obsah tejto dohody a poskytne mu podrobné informácie
- o každej Správe, ktorá pristúpi k tejto dohode,
- o každej Správe, ktorá odstúpi od tejto dohody,
- o zániku dohody.
KAPITOLA IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 14
Účinnosť
Táto dohoda nadobudne účinnosť 1. augusta 2000. Od tohto dátumu nahradí Regionálnu dohodu o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách uzavretú v Bruseli 25. januára 1996.
Na dôkaz toho dolupodpísaní delegáti Správ vyššie uvedených krajín podpísali v mene svojich Správ originály vo francúzskom, anglickom a nemeckom jazyku, pričom v prípade sporu bude autentický francúzsky text. Tieto originály zostanú uložené v archíve belgickej Správy a jedna overená kópia v každom jazyku bude doručená každej zmluvnej Správe.
V Bazileji 6. apríla 2000
ZMLUVNÉ SPRÁVY
Meno Podpis
Za Správu Nemecka: áno
Za Správu Rakúska: áno
Za Správu Belgicka: áno
Za Správu Bulharska: podpísané 16. 5. 2002 áno
Za Správu Chorvátska: áno
Za Správu Francúzska: áno
Za Správu Maďarska: áno
Za Správu Luxemburska: áno
Za Správu Moldavska: áno
Za Správu Holandska: áno
Za Správu Polska: áno
Za Správu Rumunska: áno
Za Správu Ruskej federácie:
Za Správu Slovenskej republiky: áno
Za Správu Švajčiarska: áno
Za Správu Českej republiky: áno
Za Správu Ukrajiny:
Za Správu Federatívnej republiky Juhoslávia: áno
PRÍLOHA 1
ADMINISTRATÍVNE OPATRENIA PRE LODNÉ STANICE
1. VŠEOBECNE
1.1 Licencie lodných staníc
Na zriadenie a prevádzkovanie lodnej stanice sa vyžaduje vlastníctvo licencie lodnej stanice (ďalej len „SSL“) vydanej príslušným orgánom krajiny, v ktorej je loď registrovaná.
SSL sa musí stále nachádzať na palube lode a bude predložená každému zástupcovi kompetentného orgánu.
1.2 Osvedčenia operátorov
Prevádzka lodnej stanice sa vykonáva alebo riadi osobou vlastniacou osvedčenie operátora na prevádzkovanie rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách. Požiadavky týkajúce sa získavania a vydávania osvedčení operátorov na prevádzkovanie rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách sú obsiahnuté v prílohe 5.
Osvedčenia operátorov vydané v súlade s ustanoveniami bývalého článku 55 alebo článku S47 Rádiokomunikačného poriadku tiež oprávňujú vlastníka na prevádzkovanie lodnej stanice.
1.3 Kontrola
Pred uvedením do prevádzky môže byť lodná stanica podrobená kontrole príslušným orgánom, ktorý vydal SSL. Neskôr môže tento orgán vykonávať pravidelné kontroly.
V prípade kontroly vydá príslušný orgán osobitné osvedčenie o kontrole, ak SSL neplní tento účel. Toto osvedčenie o kontrole, ak bude vydané, sa bude stále nachádzať na palube lode a na požiadanie bude predložené na preskúmanie.
Príslušné Správy krajín, ktoré loď navštívi, môžu požiadať o predloženie SSL na preskúmanie. Osoba zodpovedná za stanicu umožní toto skúmanie. Ak SSL nemôže byť predložená alebo ak sa zistia iné zjavné nezrovnalosti, príslušné Správy môžu skontrolovať rádiové zariadenia, aby sa presvedčili, že spĺňajú podmienky uložené touto dohodou. Okrem toho kontrolóri majú právo požiadať o predloženie osvedčenia operátora vlastneného osobou, ktorá prevádzkuje stanicu, ale nemôžu požadovať preukázanie odborných vedomostí. V prípade zistenia nezrovnalostí príslušná Správa môže vybrať poplatok na pokrytie nákladov na kontrolu. Kapitán lode musí byť o tom informovaný.
Ak príslušná Správa považuje za potrebné použiť postup uvedený vyššie, Správa krajiny registrácie lodnej stanice bude o tom okamžite informovaná. Ďalšie nápravné opatrenia, ak sú potrebné, môžu byť prijaté po konzultácii medzi príslušnými Správami.
2. VOLACIE ZNAČKY LODNÝCH STANÍC
2.1 Každá lodná stanica zúčastňujúca sa na rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách má volaciu značku. Volacie značky lodí sú vytvárané v súlade s článkom S19 Rádiokomunikačného poriadku.
2.2 Lodné stanice zúčastňujúce sa na námornej pohyblivej službe používajú na účely rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách volaciu značku, ktorá im už bola pridelená.
2.3 V kategóriách služby loď – loď, navigačné informácie a loď – prístavné orgány sa používa oficiálne meno lode.
2.4 Volacia značka sa prideľuje aj prenosnému zariadeniu používanému pre kategóriu služby komunikácia na palube lode. Používanie tejto volacej značky je na dobrovoľnom základe.
PRÍLOHA 2
TABUĽKY KANÁLOV, VYSIELACÍCH FREKVENCIÍ, EFEKTÍVNY VYŽIARENÝ VÝKON (ERP), VÝSTUPNÝ VÝKON (OP) ZARIADENÍ A KATEGÓRIE SLUŽIEB PRE VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ CESTY
1. Tabuľka 1
Kanál Špecifické
poznámky
pod čiarou
Vysielacie frekvencie (MHz)
loď pevnina
loď-loď loď - přístav Navigačně
informácie
60 a) 156.025 160.625 X
01 a) 156.050 160.650 X
61 a) 156.075 160.675 X
02 a) 156.100 160.700 X
62 a) 156.125 160.725 X
03 a) 156.150 160.750 X
63 a) 156.175 160.775 X
04 a) 156.200 160.800 X
64 a) 156.225 160.825 X
05 a) 156.250 160.850 X
65 a) 156.275 160.875 X
06 a) b) 156.300 156.300 X
66 a) 156.325 160.925 X
07 a) 156.350 160.950 X
67 a) c) 156.375 156.375 X
08 a) q) 156.400 156.400 X
68 a) 156.425 156.425 X
09 a) b) d) 156.450 156.450 X
69 a) 156.475 156.475 X
10 e) 156.500 156.500 X
70 a) s) t) 156.525 156.525 Digitálne selektívne tiesňové
a bezpečnostné volanie a volania
11 156.550 156.550 X
71 156.575 156.575 X
12 156.600 156.600 X
72 a) r) 156.625 156.625 X
13 f) 156.650 156.650 X
73 f) g) 156.675 156.675 X
14 q) 156.700 156.700 X
74 a) 156.725 156.725 X
15 h) 156.750 156.750
75 o) 156.775 156.775 X
16 i) 156.800 156.800
76 j) d) o) 156.825 156.825 X
17 h) 156.850 156.850
77 a) k) 156.875 156.875 X
18 156.900 161.500 X
78 156.925 161.525 X
19 156.950 161.550 X
79 a) 156.975 161.575 X
20 157.000 161.600 X
80 157.025 161.625 X
21 a) 157.050 161.650 X
81 a) 157.075 161.675 X
22 157.100 161.700 X
82 l) m) 157.125 161.725 X
23 m) 157.150 161.750 X
83 a) m) 157.175 161.775 X
24 m) 157.200 161.800 X
84 m) 157.225 161.825 X
25 m) 157.250 161.850 X
85 a) m) 157.275 161.875 X
26 m) 157.300 161.900 X
86 a) m) 157.325 161.925 X
27 m) 157.350 161.950 X
87 a) d) 157.375 157.375 X
28 m) 157.400 162.000 X
88 a) p) 157.425 157.425 X
AIS 1 a) n) 161.975 161.975
AIS 2 a) n) 162.025 162.025
1.1 Všeobecné poznámky k tabuľke 1
1.1.1 Kanály pre kategórie služby loď – loď a navigačné informácie môžu používať aj dopravné centrá pre lodné dopravné systémy.
1.1.2 V niektorých krajinách sú určité kanály používané pre inú kategóriu služby alebo pre iné rádiokomunikačné služby. Týmito krajinami sú Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovenská republika, Česká republika (s výnimkou kanálov 08, 09, 72, 74 a 86), Ukrajina a Federatívna republika Juhoslávia. Príslušné Správy musia urobiť všetko pre to, aby tieto kanály boli čo najskôr sprístupnené pre rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách a požadovanú kategóriu služby.
1.2 Vysvetlenie špecifických poznámok pod čiarou v tabuľke 1
a) V krajinách uvedených v bode 1.1.2 je prísne zakázané používať tento kanál.
b) Tento kanál nemôže byť používaný medzi km 150 a km 350 na Rýne.
c) V Holandsku sa tento kanál používa na komunikáciu na scéne počas operácií na zaistenie bezpečnosti na Severnom mori, IJsselmeer, Waddenzee, Ooster- a Westerschelde.
d) Tento kanál môže byť používaný aj na pilotáž, zakotvenie, vlečenie a na iné navigačné účely.
e) Tento kanál je prvý kanál na komunikáciu loď – loď, ak príslušný orgán neurčil iný kanál.
V krajinách uvedených v bode 1.1.2 je dovolené nastaviť výstupný výkon na hodnotu od 6 do 25 W až do 1. januára 2005.
f) V krajinách uvedených v bode 1.1.2 tento kanál je používaný pre kategóriu služby loď – prístavné orgány.
g) V Holandsku je tento kanál používaný národnou pobrežnou strážou na komunikáciu počas operácií zameraných na odstraňovanie dôsledkov ropného znečistenia na Severnom mori a pre správy na zaistenie bezpečnosti na Severnom mori, Waddenzee, IJsselmeer, Ooster- a Westerschelde.
h) Tento kanál môže byť používaný len pre kategóriu služby komunikácia na palube lode.
i) Tento kanál môže byť používaný len na komunikáciu medzi námornými plavidlami a zúčastnenými pozemnými stanicami v prípade tiesňovej a bezpečnostnej komunikácie v námorných oblastiach. V krajinách uvedených v bode 1.1.2 tento kanál môže byť používaný len na tiesňové a bezpečnostné volania a volania.
j) Výstupný výkon sa automaticky znižuje na hodnotu medzi 0,5 a 1 W.
k) Tento kanál môže byť používaný na komunikáciu spoločenského charakteru.
l) V Holandsku a Belgicku tento kanál môže byť používaný na prenos správ týkajúcich sa dopĺňania paliva a zásobovania potravinami. Výstupný výkon musí byť ručne znížený na hodnotu medzi 0,5 a 1 W.
m) Tento kanál môže byť používaný aj na verejnú korešpondenciu.
n) Tento kanál bude používaný pre automatický systém identifikácie a sledovania lodí (AIS), schopný zabezpečovať celosvetovú prevádzku na moriach a vnútrozemských vodných cestách.
o) Dostupnosť tohto kanálu je dobrovoľná. Všetky existujúce zariadenia budú schopné prevádzky na tomto kanáli do desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.
p) S povolením príslušného orgánu môže byť tento kanál používaný len dočasne a pri zvláštnych udalostiach.
q) V Českej republike sa tento kanál používa pre kategóriu služby navigačné informácie.
r) V Českej republike sa tento kanál používa pre kategóriu služby loď – prístavné orgány.
s) Na vnútrozemských vodných cestách nie je povolené používanie DSC.
t) DSC sa môže používať v hraničných oblastiach medzi oblasťami námorných a vnútrozemských vodných ciest. Tieto oblasti budú definované vnútroštátnymi predpismi a budú publikované v regionálnej časti príručky.
2. Tabuľka 2
Vysielacie frekvencie (MHz) Poznámky pod čiarou
457.525 a) c)
457.5375 b) c) d)
457.550 a) c)
457.5625 b) c) d)
457.575 a) c)
467.525 a) c)
467.5375 b) c)
467.550 a) c)
467.5625 b) c)
467.575 a) c)
2.1 Vysvetlenie poznámok pod čiarou k tabuľke 2
a) Tieto frekvencie môžu byť používané pre kategóriu služby komunikácia na palube lode. Používanie týchto frekvencií môže podliehať vnútroštátnym predpisom príslušných Správ.
b) V prípade potreby zariadenia určené na rozostup kanálov 12,5 kHz môžu tiež používať tieto ďalšie frekvencie na komunikáciu na palube lode. Používanie týchto frekvencií môže podliehať vnútroštátnym predpisom príslušnej Správy.
c) Používanie týchto frekvencií je zakázané v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Luxembursko, Moldavsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovenská republika, Švajčiarsko, Česká republika, Ukrajina a Federatívna republika Juhoslávia.
d) Len v Holandsku sa smie tento kanál používať tiež na komunikáciu spoločenského charakteru medzi plavidlami v tesnej blízkosti.
3. Výkon zariadení
3.1 Výstupný výkon (OP) pre pevné VHF zariadenia používajúce kanály uvedené v tabuľke 1
V súlade s prílohou 3 sa výstupný výkon pre pevné VHF zariadenia nastaví na hodnotu medzi 6 a 25 W, avšak
a) OP pre frekvencie určené pre kategórie služby loď – loď, loď – prístav a komunikácia na palube lode sa automaticky obmedzí na hodnotu medzi 0,5 a 1 W,
b) pre navigačné informácie môžu Správy požiadať o zníženie OP na hodnotu medzi 0,5 a 1 W v prípade plavidiel plaviacich sa na ich území,
c) OP pre AIS nesmie presiahnuť 25 W.
3.2 Výstupný výkon (OP) pre prenosné VHF zariadenia používajúce kanály uvedené v tabuľke 1
Výstupný výkon prenosných VHF zariadení sa nastaví na hodnotu medzi 0,5 a 6 W.
3.3 Efektívny vyžiarený výkon (ERP) pre prenosné UHF zariadenia používajúce frekvencie uvedené v tabuľke 2
ERP pre prenosné UHF zariadenia sa nastaví na hodnotu medzi 0,2 a 2 W.
PRÍLOHA 3
PREVÁDZKOVÉ A TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA
(pozri aj poznámku v bode 6)
1. Všeobecne
a) Lodnú stanicu používanú pre rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách môže tvoriť buď samostatné zariadenie pre každú kategóriu služby uvedenú nižšie, alebo zariadenie pre kombinácie niektorých z týchto kategórií:
- loď - loď,
- navigačné informácie,
- loď - prístavné orgány,
- komunikácia na palube lode,
- verejná korešpondencia (služba na dobrovoľnom základe).
b) Loď, ktorá je vybavená VHF zariadením a má licenciu na používanie tohto zariadenia v súlade s touto dohodou, môže tiež používať prenosné VHF/UHF zariadenia pre kategóriu služby komunikácia na palube lode. Používanie UHF zariadení je opísané v prílohe 2.
c) Kategória služby komunikácia na palube lode na malých lodiach definovaných v Code Européen des Voies de Navigation Intérieure (CEVNI) je zakázaná.
d) Ak sa lodná stanica používa pre niekoľko kategórií služby a musí byť stále v príjmovej pohotovosti, bude zabezpečený súčasný príjem na všetkých aktuálne používaných kanáloch.
e) Príjmová pohotovosť na dvoch kanáloch nie je povolená a bude znemožnená.1)
f) Používanie DSC nie je dovolené na vnútrozemských vodných cestách (pozri tiež poznámku t) pod čiarou k tabuľke 1 prílohy 2).
g) Rádiotelefónne zariadenie používané na vnútrozemských vodných cestách na kanáloch uvedených v prílohe 2 dohody spĺňa nasledujúce normy alebo v prípade krajín, ktoré implementovali smernicu 99/5/ES, bude spĺňať túto smernicu:2)
- ETS 300 698 týkajúca sa pevných VHF zariadení (kanály uvedené v tabuľke 1 prílohy 2),
- EN 301 178 týkajúca sa prenosných VHF zariadení (kanály uvedené v tabuľke 1 prílohy 2),
- ETS 300 720 týkajúca sa prenosných UHF zariadení (frekvencie uvedené v tabuľke 2 prílohy 2).
Okrem týchto požiadaviek bude zariadenie spĺňať príslušné časti EN 60945 s názvom Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky – Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok.
h) Na uľahčenie vyšetrovania incidentov týkajúcich sa bezpečnosti navigácie je žiaduce zabezpečiť zariadenia na zaznamenávanie rádiovej komunikácie.
2. Ďalšie požiadavky na pevné VHF zariadenia
2.1 Tlačidlo na prepínanie hovoru
Pre prevádzkovanie vysielača sa na prepínanie hovoru použije tlačidlo s nearetovanou pružinou (momentové tlačidlo). Toto tlačidlo môže byť ovládané rukou alebo nohou.
2.2 Antény
Antény budú všesmerové v horizontálnej rovine
Nie sú povolené antény so ziskom >1,5 alebo < -3 dB vzhľadom na dipól λ/2.
Antény budú izolované, t. j. musia byť nainštalované aspoň 4 m od všetkých masívnych kovových častí, ktoré ich presahujú výškou. Najvyšší bod antén nesmie byť vyššie ako 12 m nad čiarou ponoru.
Budú prijaté potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo dostatočné odtienenie antén rôznych VHF zariadení.
3. Ďalšie požiadavky na prenosné VHF zariadenia na palube
3.1 Všeobecne
Používanie prenosných VHF zariadení je obmedzené na kanály 15 a/alebo 17.
3.2 Batérie
Batérie môžu byť neoddeliteľnou súčasťou zariadenia.
Môžu sa použiť primárne a/alebo sekundárne batérie.
Ak je zariadenie vybavené sekundárnymi batériami, výrobca odporučí vhodnú dobíjačku batérií.
3.3 Zariadenia na dobíjanie batérií
Zariadenia na dobíjanie batérií určené špeciálne na dobíjanie batérií zariadení budú spĺňať príslušné časti EN 60945 pre požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) alebo v prípade krajín, ktoré implementovali smernicu 89/336/EHS, budú spĺňať túto smernicu.
4. Ďalšie požiadavky na prenosné UHF zariadenia
4.1 Efektívny vyžiarený výkon (ERP) vysielača
ERP bude nastavený na hodnotu medzi 0,2 a 2 W.
5. Automatický systém identifikácie vysielača (ATIS)
ATIS je povinný pre všetky pevné a prenosné zariadenia a musí spĺňať technické požiadavky uvedené v prílohe B k norme ETS 300 698.
Správy môžu povoliť rádiokomunikačné zariadenie pre stanice, ak príjem signálov ATIS na reproduktore alebo mikrotelefóne môže byť potlačený vhodnými technickými opatreniami.
6. Poznámka
V niektorých krajinách sa používajú zariadenia, ktoré celkom nespĺňajú prevádzkové a technické požiadavky tejto prílohy. Ide o tieto krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Rumunsko, Ruskú federáciu, Slovenskú republiku, Českú republiku, Ukrajinu a Federatívnu republiku Juhoslávia.
Tieto zariadenia môžu byť používané v týchto krajinách do 1. januára 2005. Príslušné krajiny musia urobiť všetko pre to, aby upravili tieto zariadenia tak, aby spĺňali požiadavky tejto prílohy.
PRÍLOHA 4
USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKOVÝCH POSTUPOV
1. Všeobecné ustanovenia
Všeobecný rádiotelefónny postup pre námornú pohyblivú službu ustanovený v Rádiokomunikačnom poriadku (S57) bude platiť pre rádiotelefónnu komunikáciu a skúšobné vysielania rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách.
Príslušné ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku sa nachádzajú v Príručke týkajúcej sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách, ktorá je uvedená v Rezolúcii č. 1.
2. Osobitné ustanovenia
2.1 Jazyky
Pri komunikácii medzi lodnými stanicami a pozemnými stanicami sa bude používať jazyk krajiny, v ktorej sa nachádzajú pozemné stanice.
Pri komunikácii medzi lodnými stanicami sa bude používať jazyk krajiny, v ktorej sa plavia príslušné plavidlá. V prípade dorozumievacích problémov musí byť použitý jazyk uvedený v príslušných Policajných navigačných predpisoch. Nemecký, francúzsky alebo iný vhodný jazyk môže byť použitý, ak neexistuje žiaden policajný predpis.
2.2 Hliadkovanie
Každá pozemná stanica udržiava nepretržité hliadkovanie počas svojich prevádzkových hodín. V tejto súvislosti sa dodržiavajú predpisy vydané príslušnými orgánmi.
2.3 Lodné stanice
Lodné stanice musia byť prinajmenšom schopné vysielať a prijímať na kanáloch pre kategórie služby loď - loď, navigačné informácie a loď - prístavné orgány, ktoré sú potrebné pre ich službu, berúc do úvahy pravidlá, ktoré môžu uložiť príslušné orgány.
2.4 Obsah správ
V kategóriách služby loď - loď, navigačné informácie a loď - prístavné orgány sú predmetom prenášaných správ výlučne bezpečnosť ľudského života, pohyb a bezpečnosť lodí.
2.5 Príjem správ
Lodné stanice sú povinné potvrdiť prijatie správy, ktorá im bola adresovaná.
Ak je potrebné hláskovať volacie značky, služobné skratky, slová, čísla alebo značky, použijú sa tabuľky uvedené v prílohe S14 Rádiokomunikačného poriadku.
PRÍLOHA 5
USTANOVENIA O ZÍSKAVANÍ, VYDÁVANÍ A VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ OSVEDČENÍ OPERÁTOROV PRE PREVÁDZKOVANIE LODNÝCH STANÍC
Prevádzkovanie lodnej stanice pre rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách môže byť vykonávané alebo riadené len operátorom vlastniacim platné osvedčenie rádiooperátora pre rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách alebo osvedčenie operátora, ktoré oprávňuje držiteľa na prevádzkovanie lodnej stanice.
Postup na získanie osvedčenia rádiooperátora podlieha nasledujúcim podmienkam:
1. Na skúške, ktorá sa vykoná v súlade s Odporúčaním č. 4, uchádzač poskytne dôkaz najmenej o nasledujúcich znalostiach:
- o ustanoveniach týkajúcich sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách (a najmä o ustanoveniach Príručky týkajúcej sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách),
- o riadení a prevádzkovaní VHF stanice v rámci rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách,
- o rádiokomunikačných postupoch pre bezpečnosť plavby na vnútrozemských vodných cestách,
- o vysielaní a prijímaní správ v rámci rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách.
2. Osvedčenie sa vydáva v súlade s č. 47.10 - 47.17 článku 47 Rádiokomunikačného poriadku; na uľahčenie overenia osvedčení budú tieto osvedčenia obsahovať okrem textu v národnom jazyku aj preklad, predovšetkým v anglickom jazyku. Osvedčenie bude obsahovať vyhlásenie, v ktorom držiteľ vyhlási, že zachová telekomunikačné tajomstvo.
3. Na účely uľahčenia vzájomného uznávania osvedčenie vydané podľa Odporúčania č. 4 musí obsahovať odvolávku na toto odporúčanie.
Osvedčenia operátorov vydané v súlade s týmito podmienkami alebo s predchádzajúcim článkom 55 (Rádiokomunikačný poriadok, vydanie z roku 1990 revidované v roku 1994), alebo so súčasným článkom 47 Rádiokomunikačného poriadku budú uznané všetkými zmluvnými Správami bez ďalších obmedzení.
PRÍLOHA 6
IDENTIFIKAČNÁ DATABÁZA LODÍ
1. Všeobecne
V súčasnosti sa zostavuje identifikačná databáza lodí. Obsahuje všetky kódy ATIS, volacie značky a mená lodí krajín, ktoré podpísali Regionálnu dohodu o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách.
Pomocou kódu ATIS, volacej značky alebo mena lode je možné získať ďalšie informácie o príslušnej lodi plávajúcej po vnútrozemských vodných cestách.
V niektorých prípadoch použitie mena lode môže viesť k niekoľkým výsledkom, pretože meno lode nie je unikátny identifikátor.
2. Prevádzka
Databáza a vyhľadávací stroj sú uvedené na webovej stránke VÝBORU RAINWAT, vytvorenej špeciálne na tento účel. Belgická Správa je zodpovedná za aktualizáciu databázy a za bezproblémovú funkciu webovej stránky. Všetky zmluvné Správy posielajú elektronickou poštou svoju najnovšiu databázu zodpovednému správcovi webovej stránky belgickej Správy, a to najneskôr do prvého utorka každého mesiaca. V prvom týždni každého mesiaca alebo skôr, ak je to možné, belgická Správa vykoná aktualizáciu databáz. Posledný dátum vytvorenia aktualizovanej verzie databázy každej jednotlivej krajiny sa zobrazí na stránke výberu. Každá krajina musí poslať správcovi webovej stránky belgickej Správy aj dátum vytvorenia aktualizovanej verzie svojej databázy spolu s príslušnou databázou. Dátum aktualizácie databázy musí byť uvedený v názve prílohy.
Štruktúra databázy musí byť nasledujúca:
Stĺpec 1: volacia značka zložená maximálne z 10 znakov
Stĺpec 2: meno lode zložené maximálne z 50 znakov
Stĺpec 3: kód ATIS zložený maximálne z 10 znakov
Volacia značka Meno lode Kód ATIS
Všetky zmluvné Správy posielajú svoju najnovšiu databázu vo formáte CSV (hodnota oddelená čiarkami) a v správnom poradí. Poradie je nasledujúce: volacia značka, meno lode a kód ATIS.
Formát CSV musí byť nasledujúci:
Každý záznam sa skladá z troch polí, a to „volacia značka“; „meno lode“; „kód atis“.
Každé pole musí byť ukončené bodkočiarkou ( ; ) a ohraničené úvodzovkami „….“
Databáza môže vyzerať napríklad takto:
(tabuľka sa začína hneď prvou loďou – bez akéhokoľvek názvu)
„OS2000“;„TWEEDUIZEND“;„9205192000“
„OS2001“;„INKA“;„9205192001“
„OS2002“;„IRIS“;„9205192002“
„OS2003“;„ONDIN 3“;„9205192003“
...........
Bezproblémové používanie tejto identifikačnej databázy lodí závisí od pravidelného posielania a aktualizovania súborov správcovi webovej stránky Výboru RAINWAT belgickej Správy. V prípade akejkoľvek zmeny je potrebné okamžite informovať správcu webovej stránky Výboru RAINWAT belgickej Správy.
Databáza informácií o lodiach je dostupná len pomocou užívateľského mena a hesla. Správa webovej stránky belgickej Správy oznámi užívateľské meno a heslo administratívnym kontaktným miestam zmluvných Správ. Zmeny užívateľského mena a hesla sa vykonávajú najviac raz za rok alebo častejšie v prípadoch, keď vznikne bezpečnostný problém. Aspoň dva týždne pred skutočnou zmenou užívateľského mena a hesla správca webovej stránky belgickej Správy oznámi nové užívateľské meno a heslo administratívnym kontaktným miestam zmluvných Správ prednostne elektronickou poštou. Každá Správa je zodpovedná za distribúciu užívateľského mena a hesla.
REZOLÚCIA č. 1
PRÍRUČKA TÝKAJÚCA SA RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
Regionálna konferencia o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách
(Bazilej 6. apríla 2000)
vzhľadom na to,
že je v najvyššom záujme užívateľov rádiotelefónnej služby, aby mali k dispozícii aktuálnu prevádzkovú príručku,
uzniesla sa na tom,
- že Ústredná komisia pre plavbu po Rýne (CCNR) a Dunajská komisia (DC) pripravia Príručku týkajúcu sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách podľa jednotného vzoru a vydajú ju,
- že príslušné Správy v čo najkratšom čase predložia CCNR a DC potrebné príspevky a dodatky k Príručke týkajúcej sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách,
- že Správy prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa príručka nachádzala na palube lodí,
- že zmluvné Správy vhodnou formou uverejnia informácie dopĺňajúce Príručku týkajúcu sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách.
REZOLÚCIA č. 2
VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE SCHVÁLENÍ TYPU ALEBO UZNANÍ V RÁMCI SMERNICE 99/5/ES O RÁDIOVÝCH ZARIADENIACH A KONCOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENIACH, KTORÉ SÚ PREDMETOM TEJTO DOHODY
Regionálna konferencia o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách
(Bazilej 6. apríla 2000)
vzhľadom na to,
- že vnútrozemské vodné cesty používajú lode zmluvných Správ a že tieto lode sú obyčajne vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú technické charakteristiky,
- že by bolo výhodné, keby príslušné schválenia typu alebo uznania v rámci smernice 99/5/ES jednej krajiny uznali aj ostatné zmluvné Správy,
- že sa zdá rozumné ponechať rádiové zariadenia na palube lodí v prípade zmeny krajiny registrácie,
rozhodla,
- že Správy budú vzájomne uznávať svoje uznané alebo schválené typy zariadení, ak prevádzkové a technické charakteristiky príslušných zariadení sú v súlade s touto dohodou alebo s uznávanými medzinárodne platnými normami.
ODPORÚČANIE č. 1
ZNÍŽENIE POČTU NÁRODNÝCH VÝNIMIEK (POZNÁMOK POD ČIAROU)
Regionálna konferencia o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách
(Bazilej 6. apríla 2000)
vzhľadom na to,
a) že dohoda má harmonizovať používanie rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách,
b) že nie je možné určiť pevnú časovú lehotu pre rôzne národné výnimky (poznámky pod čiarou),
c) že cieľom je znížiť počet národných výnimiek v rozumnom čase na realizáciu harmonizovaného používania rádiotelefónnej služby na všetkých vnútrozemských vodných cestách, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda,
berúc na vedomie,
a) že Regionálna dohoda o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách sa vzťahuje na oblasti vnútrozemských vodných ciest, v ktorých sa táto služba rozvíjala iným spôsobom,
b) že to vedie k Regionálnej dohode so širokým kompromisom a s veľkým počtom národných výnimiek (poznámok pod čiarou),
odporúča,
1. aby zmluvné Správy urobili všetko pre to, aby zmenili svoje národné predpisy v súlade so základnými podmienkami Regionálnej dohody a aby podľa možnosti znížili počet svojich národných výnimiek (poznámok pod čiarou),
2. aby zmluvné Správy oznámili zrušenie národných poznámok pod čiarou belgickej Správe, ktorá bude postupovať podľa článku 10 tejto dohody.
ODPORÚČANIE č. 2
LICENCIA LODNEJ STANICE (SSL)
Regionálna konferencia o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách
(Bazilej 6. apríla 2000)
vzhľadom na to,
a) že licencie lodných staníc sa stále nachádzajú na palube lode,
b) že licencie lodných staníc sa uchovávajú tak, aby mohli byť na požiadanie predložené na preskúmanie,
c) že kontrolu lodnej stanice môže vykonať Správa krajiny, ktorú loď navštívila,
d) že z dôvodu rôznych jazykov môžu počas tejto kontroly vzniknúť problémy,
berúc na vedomie,
a) že Regionálna dohoda pokrýva veľkú oblasť európskych vnútrozemských vodných ciest,
b) že v prílohe 1 k Regionálnej dohode existuje podmienka, že licenciu lodnej stanice musí vydať príslušný orgán krajiny, v ktorej je loď zaregistrovaná,
c) že licencie lodných staníc založené na podmienkach Regionálnej dohody sú platné vo všetkých zmluvných krajinách,
odporúča,
aby zmluvné Správy s cieľom v maximálne možnej miere harmonizovať formát a obsah tejto licencie lodnej stanice dodržali obsah a formát SSL uvedenej v Odporúčaní č. 7 Rádiokomunikačného poriadku.
ODPORÚČANIE č. 3
DATABÁZA INFORMÁCIÍ O LODIACH OBSAHUJÚCA KÓDY ATIS
Regionálna konferencia o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách
(Bazilej 6. apríla 2000)
vzhľadom na to,
a) že identifikácia pomocou ATIS neposkytuje na účely kontroly na mieste dostatok informácií, napr. názov lode, takže naliehavo potrebná kontrola na mieste nemôže byť včas vykonaná,
b) že zmluvné Správy musia identifikovať kontaktné miesta, ktoré sú schopné poskytnúť ďalšie potrebné informácie o lodných staniciach,
c) že Zoznam ITU lodných staníc, ktorý je dostupný aj prostredníctvom internetu/systému MARS, obsahuje len námorné mobilné lodné stanice,
berúc na vedomie,
a) že Regionálna dohoda obsahuje povinné ustanovenia pre identifikáciu vysielaní pomocou ATIS,
b) že dôvodom zavedenia tohto identifikačného systému je zabezpečiť automatickú identifikáciu akéhokoľvek vysielania z lodnej stanice,
c) že tento identifikačný systém vo väčšine prípadov zabezpečuje priamy preklad kódu na volaciu značku lode,
d) že v niektorých prípadoch nie je možné preložiť volaciu značku priamo do zodpovedajúceho kódu ATIS,
odporúča,
1. aby zmluvné Správy zabezpečili a uľahčili výmenu informácií o lodiach plávajúcich po vnútrozemských vodných cestách, na ktoré sa vzťahuje Regionálna dohoda,
2. aby zmluvné Správy podporovali rozvoj spoločnej on-line databázy pre lode plávajúce po vnútrozemských vodných cestách obsahujúcej kód ATIS a názvy lodí.
ODPORÚČANIE č. 4
O HARMONIZOVANÝCH SKÚŠOBNÝCH OSNOVÁCH NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI PREVÁDZKOVATEĽA RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
Projektový tím pre Regionálnu dohodu o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách,
keďže
a) osvedčenie o spôsobilosti prevádzkovateľa určené na použitie na vnútrozemských vodných cestách sa týka Regionálnej dohody a riadi ustanoveniami Rádiokomunikačného poriadku ITU, ako aj ostatnými národnými a medzinárodnými predpismi,
b) základné požiadavky na obsah osvedčenia o spôsobilosti prevádzkovateľa sú určené v prílohe 5 k Regionálnej dohode,
c) je žiaduce vytvoriť spoločné normy odbornej spôsobilosti pre zamestnancov staníc rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách, ktoré uľahčia vzájomné uznávanie osvedčení o spôsobilosti prevádzkovateľa,
d) Správy sú zodpovedné za opatrenia, ktoré považujú za potrebné pre overenie prevádzkovej a technickej spôsobilosti osoby, ktorá predložila žiadosť o vydanie osvedčenia pre poskytovanie rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách,
odporúča,
1. aby Správy vydali osvedčenie o spôsobilosti prevádzkovateľa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách uchádzačom, ktorí úspešne zložia skúšku vychádzajúcu z osnov opísaných v prílohe,
2. aby toto odporúčanie nadobudlo účinnosť 1. septembra 2004.
PRÍLOHA K ODPORÚČANIU č. 4
HARMONIZOVANÉ SKÚŠOBNÉ OSNOVY NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA PREVÁDZKOVATEĽA RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
Skúška sa musí skladať z teoretickej a praktickej skúšky a zahŕňať aspoň:
A. ZNALOSTI ZÁKLADNÝCH VLASTNOSTÍ RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
1. Typy kategórií služby
- loď - loď;
- navigačné informácie;
- loď - prístavné orgány;
- komunikácia na palube lode;
- verejná korešpondencia.
2. Typy komunikácie
- tiesňová, súrna a bezpečnostná komunikácia;
- bežná komunikácia;
- DSC.
3. Typy staníc
- lodné stanice;
- pozemné stanice;
- prenosné rádiotelefónne zariadenia.
4. Základná znalosť frekvencií a frekvenčných pásem:
- termín frekvenčný a vysokofrekvenčný kanál; simplex, semi-duplex a duplex;
- šírenie VHF a UHF frekvencií.
5. Základné vedomosti o účele a tvorbe kódu ATIS a jeho vzťahu k volacej značke
6. Prideľovanie kanálov
- pridelené kanály pre VHF a UHF telefóniu;
- príjmová pohotovosť na dvoch kanáloch;
- obmedzenia výkonu.
7. Základné vedomosti o existujúcich predpisoch a publikáciách
- zodpovednosť pri používaní rádiového zariadenia;
- telekomunikačné tajomstvo;
- povinné dokumenty;
- Príručka týkajúca sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách;
- vnútroštátne a medzinárodné predpisy a dohody upravujúce rádiotelefónnu službu;
- ostatné vnútroštátne publikácie.
B. PRAKTICKÉ VEDOMOSTI A SCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ VYBAVENIE LODNEJ STANICE
1. Rádiové zariadenie
- ovládacie prvky;
- výber kanála;
- nastavenia výkonu;
- ostatné nastavenia;
- rušenie;
- údržba.
2. Antény
- typy;
- umiestnenie;
- inštalácia;
- konektory a napájače;
- údržba.
3. Zdroje napätia
- rôzne druhy zdrojov;
- charakteristiky;
- nabíjanie batérií;
- údržba.
C. PODROBNÉ ZNALOSTI KOMUNIKAČNÝCH POSTUPOV (PROCEDÚR)
Komunikačné postupy (procedúry)
- poradie priorít;
- tieseň;
- naliehavosť;
- bezpečnosť;
- rutina (bežná komunikácia);
- metódy volania stanice prostredníctvom rádiotelefónie;
- potvrdenie prijatia správy;
- osobitné postupy pre volania;
- štandardné komunikačné frázy a medzinárodné metódy hláskovania uvedené v Príručke týkajúcej sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách. (CCNR/DC)
1)
S výnimkou nasledujúcich krajín: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovenská republika, Ukrajina a Federatívna republika Juhoslávia.
2)
Predpokladá sa, že zariadenia spĺňajúce tieto normy spĺňajú aj smernicu 99/5/ES.