71/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007 do 31.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie L podľa osobitného predpisu,1) so zdvojenými kolesami alebo bez nich, určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „vozidlo“) a na ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 6 km . h-1,
b)
vozidlá ovládané pešími osobami, napríklad motorový ručný vozík,
c)
vozidlá používané telesne postihnutými osobami,
d)
vozidlá používané v súťažiach na pozemných komunikáciách alebo v teréne, napríklad športové vozidlá,
e)
poľnohospodárske traktory, lesné traktory, ťahané vymeniteľné stroje za traktor a pracovné stroje používané na poľnohospodárske alebo podobné účely,
f)
vozidlá určené na účely trávenia voľného času v teréne, ktoré majú symetricky usporiadané kolesá, s jedným kolesom vpredu a dvoma kolesami vzadu,
g)
bicykle vybavené pomocným elektrickým motorom s najväčším trvalým menovitým výkonom 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km . h-1 alebo aj skôr, keď bicyklista prestane šliapať do pedálov,
h)
komponenty alebo samostatné technické jednotky vozidiel uvedených v písmenách a) až g), pokiaľ nie sú určené na montáž na vozidlá, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie vlády,
i)
schvaľovanie jednotlivých vozidiel okrem prípadov, keď obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie alebo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky2) namiesto požiadaviek ustanovených osobitným predpisom pre typové schválenie3) uzná každé typové schválenie ES komponentov a samostatných technických jednotiek udelené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) vydaných na vykonanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“).
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vozidlo alebo skupina variantov vozidiel, ktoré
1.
patria do jednej kategórie, napríklad malý motocykel L1e, trojkolesové vozidlo L2e,
2.
sú vyrábané rovnakým výrobcom,
3.
majú rovnaký podvozok, rám a pomocný rám, podlahovú olejovú skriňu motora alebo konštrukciu, ku ktorej sú pripojené všetky hlavné komponenty,
4.
majú hnaciu jednotku s rovnakým princípom činnosti, napríklad vnútorné spaľovanie, elektrickú alebo hybridnú hnaciu jednotku,
5.
majú rovnaké typové označenie dané výrobcom,
b)
variantom vozidlo alebo skupina verzií vozidiel rovnakého typu, pričom
1.
majú rovnaký tvar karosérie,
2.
v rámci skupiny verzií vozidiel rozdiel hmotnosti v pohotovostnom stave medzi najnižšou hodnotou a najvyššou hodnotou nepresahuje 20 % najnižšej hodnoty,
3.
v rámci skupiny verzií vozidiel rozdiel medzi najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou a najnižšou hodnotou nepresahuje 20 % najnižšej hodnoty,
4.
majú rovnaký pracovný cyklus: dvojtaktný alebo štvortaktný, zážihový alebo vznetový,
5.
v rámci skupiny verzií vozidiel v prípade jednotky s vnútorným spaľovaním rozdiel v zdvihovom objeme hnacej jednotky medzi najnižšou hodnotou a najvyššou hodnotou nepresahuje 30 % najnižšej hodnoty,
6.
majú rovnaký počet a usporiadanie valcov,
7.
v rámci skupiny verzií vozidiel rozdiel vo výkone hnacej jednotky medzi najnižšou hodnotou a najvyššou hodnotou nepresahuje 30 % najnižšej hodnoty,
8.
majú rovnaký pracovný režim elektrických motorov,
9.
majú rovnaký typ prevodovky, napríklad manuálnu, automatickú,
c)
verziou vozidlo toho istého typu a variantu, v ktorom môže byť zabudované zariadenie, vybavenie, komponenty alebo systémy uvedené v informačnom dokumente podľa prílohy II smernice za predpokladu, ak je iba
1.
jedna hodnota uvedená pre
1.1 hmotnosť v pohotovostnom stave,
1.2 najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
1.3 výkon hnacej jednotky,
1.4 zdvihový objem hnacej jednotky a
2.
jeden súbor skúšobných výsledkov uvedený podľa prílohy VII smernice,
d)
zdvojenými kolesami dve kolesá namontované na tej istej náprave tak, že vzdialenosť medzi stredmi ich plôch styku so zemou je menšia ako 460 mm; zdvojené kolesá sa považujú za jedno koleso,
e)
vozidlami s dvojitým pohonom vozidlá s dvoma rôznymi systémami pohonu, napríklad s elektrickým systémom a tepelným systémom.
(2)
Typ vozidla podľa odseku 1 písm. a) môže obsahovať rôzne varianty typu vozidla alebo verzie variantu typu vozidla.
§ 3
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky4) podáva štátnemu dopravnému úradu5) výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
informačný dokument, ktorého vzor je ustanovený
1.
v prílohe II smernice na účely typového schválenia ES vozidla,
2.
v osobitných predpisoch upravujúcich technické požiadavky pre príslušný systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku,6)
b)
ostatné dokumenty uvedené v informačnom dokumente.
§ 4
Typové schválenie ES a zhoda výrobných programov
(1)
Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES, ak
a)
typ vozidla spĺňa požiadavky osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky a zodpovedá údajom ustanoveným v prílohe I smernice tak, ako to popisuje výrobca,
b)
typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa požiadavky príslušného osobitného predpisu upravujúceho technické požiadavky a zodpovedá údajom ustanoveným v prílohe I smernice tak, ako to popisuje výrobca.
(2)
Štátny dopravný úrad pred udelením typového schválenia ES prijme, v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov, kde prebieha výroba alebo je výrobok uvedený na územie Európskej únie, opatrenia na overenie technických podmienok uvedených v § 5, či bol realizovaný primeraný program na zaistenie efektívnej kontroly zhody výroby s cieľom zabezpečiť, aby nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vyrábané alebo uvádzané na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách zodpovedali schválenému typu.
(3)
Po udelení typového schválenia ES overuje štátny dopravný úrad, v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov, kde prebieha výroba alebo je výrobok uvedený na územie Európskej únie, či sú naďalej dodržiavané postupy zabezpečenia zhody výroby podľa § 5.
(4)
Ak je prílohou k žiadosti o typové schválenie ES vozidla jedno alebo viacero osvedčení o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky udelených typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov, štátny dopravný úrad ich uzná7) a kontrola podľa odseku 1 písm. b) sa nevykonáva.
(5)
Po udelení typového schválenia ES vozidla štátny dopravný úrad overuje zhodu výroby,8) ak je to potrebné, v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov, ktoré vydali osvedčenia o typovom schválení ES systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.
§ 5
Postupy zabezpečenia zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
(1)
Na účely kontroly, či vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky sú vyrábané takým spôsobom, že sa zhodujú s typom, ktorý bol typovo schválený ES, platia postupy uvedené v odsekoch 2 až 8.
(2)
Držiteľ osvedčenia o typovom schválení ES musí
a)
zabezpečiť existenciu postupov efektívnej kontroly kvality výroby,
b)
mať prístup ku kontrolným zariadeniam potrebným na kontrolu zhody s každým schváleným typom vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
c)
zabezpečiť, aby boli zaznamenané údaje o výsledkoch testu a aby pripojené dokumenty zostali prístupné počas 12 mesiacov po zastavení výroby,
d)
analyzovať výsledky každého typu testu s cieľom overiť a zabezpečiť zhodnosť charakteristík výrobku, pričom sú povolené odchýlky v priemyselnej výrobe,
e)
zabezpečiť opatrenia na vykonanie testov predpísaných v osobitnom predpise upravujúcom technické požiadavky pre každý typ výrobku,
f)
zabezpečiť, aby každý odber vzoriek alebo testovacích kusov dokazujúcich nezhodu s typom vyvolal ďalší odber vzoriek alebo ďalší test. Musia byť prijaté všetky opatrenia na obnovu zhody zodpovedajúcej výroby.
(3)
Štátny dopravný úrad, ktorý udelil osvedčenie o typovom schválení ES, môže kedykoľvek overiť zhodu kontrolných metód používaných v každom výrobnom zariadení.
(4)
Pri každej kontrole má inšpektor k dispozícii testovacie a výrobné záznamy.
(5)
Inšpektor môže náhodne vybrať vzorky, ktoré majú byť testované v laboratóriu výrobcu. Minimálny počet vzoriek sa môže určiť podľa výsledkov vlastného overenia výrobcu.
(6)
Keď sa kvalita výroby javí ako neuspokojivá alebo keď je potrebné overiť platnosť testov vykonaných podľa odseku 5, inšpektor odoberie vzorky, ktoré sa pošlú poverenej technickej službe overovania vozidiel,9) ktorá vykonala testy pre typové schválenie ES.
(7)
Štátny dopravný úrad alebo v jeho mene poverená technická služba overovania vozidiel môže vykonať všetky testy alebo kontroly uvedené v osobitnom predpise upravujúcom technické požiadavky, ktoré sa vzťahujú na príslušný výrobok.
(8)
Bežná frekvencia kontrol je jedna ročne. Ak je potrebný iný počet kontrol, postupuje sa podľa osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky. Keď sa počas kontroly zistia neuspokojivé výsledky, štátny dopravný úrad čo možno najskôr zabezpečí prijatie potrebných opatrení na obnovenie zhody výroby.
Osvedčenie o typovom schválení ES a osvedčenie o zhode COC
§ 6
(1)
Štátny dopravný úrad vyplní príslušné časti osvedčenia o typovom schválení ES vozidla podľa vzoru ustanoveného v prílohe III smernice pre všetky typy vozidiel, ktoré schvaľuje. Výsledky skúšok zapisuje do príslušnej časti formulára ustanoveného v prílohe VII smernice, ktorý sa pripojí k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla.
(2)
Štátny dopravný úrad vydáva osvedčenia o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa vzorov uvedených v osobitných predpisoch upravujúcich technické požiadavky.
(3)
Štátny dopravný úrad čísluje osvedčenia o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa systému ustanoveného v časti A prílohy V smernice.
§ 7
(1)
Výrobca vystavuje ku každému vozidlu vyrobenému v zhode so schváleným typom osvedčenie o zhode COC10) podľa vzoru ustanoveného v časti A prílohy IV smernice. Osvedčenie o zhode COC je súčasťou každého vozidla.
(2)
Výrobca vystavuje ku každému nepôvodnému komponentu alebo samostatnej technickej jednotke vyrobeným v zhode so schváleným typom osvedčenie o zhode COC podľa vzoru ustanoveného v časti B prílohy IV smernice. Osvedčenie o zhode COC sa nevyžaduje k pôvodným komponentom alebo samostatným technickým jednotkám.
(3)
Štátny dopravný úrad obmedzí rozsah platnosti typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak schvaľovaný komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa svoje funkcie alebo má špecifické vlastnosti iba v spojení s inými časťami vozidla a z tohto dôvodu sa môže zhoda s jednou alebo viacerými technickými požiadavkami overiť len vtedy, ak schvaľovaný komponent alebo samostatná technická jednotka pracuje v spojení s inými časťami vozidla, či skutočne alebo simulovane. Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje obmedzenia ich použitia a podmienky na montáž. Dodržanie obmedzení a požiadaviek sa overuje v čase typového schvaľovania ES vozidla.
(4)
Výrobca alebo zástupca výrobcu umiestni na každý komponent alebo samostatnú technickú jednotku vyrobenú v zhode so schváleným typom svoj obchodný názov alebo značku, alebo označenie typu. Ak to vyžadujú osobitné predpisy upravujúce technické požiadavky, umiestni aj značku typového schválenia ES uvedenú v § 8; v tomto prípade sa nevystavuje osvedčenie o zhode COC uvedené v odseku 2.
(5)
Ak osvedčenie o typovom schválení ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje obmedzenia použitia podľa odseku 3, výrobca alebo zástupca výrobcu dodá s každým vyrobeným komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou informačný materiál o týchto obmedzeniach, a ak je to možné, uvedie podmienky na ich montáž.
(6)
Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie o typovom schválení ES pre samostatnú technickú jednotku nepôvodného vybavenia vydané v spojení s jedným alebo viacerými typmi vozidla, musí s každou samostatnou technickou jednotkou dodať podrobné informácie, ktoré umožnia identifikovať príslušné vozidlá.
§ 8
Značka typového schválenia ES
(1)
Každé vozidlo vyrobené v zhode so schváleným typom musí byť vybavené značkou typového schválenia ES pozostávajúcou z typového schvaľovacieho čísla ustanoveného v bode 1 časti 1, 3 a 4 časti A prílohy V smernice.
(2)
Každý komponent alebo samostatná technická jednotka vyrobené v zhode so schváleným typom sú označené značkou typového schválenia ES podľa vzoru ustanoveného v časti B prílohy V smernice, ak tak ustanovujú osobitné predpisy upravujúce technické požiadavky. Typové schvaľovacie číslo uvedené v bode 1.2 časti B prílohy V smernice pozostáva zo štvormiestneho čísla podľa bodu 1 časti 4 časti A prílohy V smernice. Informácie obsiahnuté v značke typového schválenia ES možno doplniť ďalšími informáciami na identifikovanie špecifických charakteristík pre konkrétny komponent alebo samostatnú technickú jednotku v súlade s požiadavkami osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky.
§ 9
Zmeny typového schválenia ES
(1)
Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný oznámiť štátnemu dopravnému úradu skončenie výroby alebo všetky zmeny údajov uvedených v informačnom zväzku v lehote podľa osobitného predpisu.11)
(2)
Ak zmena údajov nevyžaduje zmenu existujúceho osvedčenia o typovom schválení ES alebo vydanie nového osvedčenia o typovom schválení ES, štátny dopravný úrad o tom informuje výrobcu alebo zástupcu výrobcu.
(3)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že v dôsledku zmeny údajov uvedených v informačnom zväzku je potrebné vykonanie nových testov alebo skúšok, výrobca alebo zástupca výrobcu ich vykoná na vlastné náklady.12)
(4)
Ak sa zmenili údaje v informačnom zväzku, výrobca alebo zástupca výrobcu vydá pre štátny dopravný úrad revidované strany informačného zväzku s uvedením charakteru zmeny a dátumu opätovného vydania. Referenčné číslo, ktoré je na informačnom zväzku, sa mení, len ak vykonané zmeny vyžadujú zmenu jedného alebo viacerých zápisov v osvedčení o zhode COC podľa prílohy IV smernice okrem položiek 19.1 a 45 až 51.
§ 10
Nesúlad so schváleným typom
(1)
Ak štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky sa nezhodujú s typom, ktorý schválil, prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným typom13) a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov také prijaté opatrenia, ktoré môžu viesť až k odňatiu typového schválenia ES.
(2)
Ak štátny dopravný úrad preukáže, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky sa nezhodujú so schváleným typom, požiada typový schvaľovací úrad iného členského štátu, ktorý udelil typové schválenie ES, aby overil, či sa jednotlivé vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vo výrobe zhodujú so schváleným typom.14) Ak je štátny dopravný úrad o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, vykoná nevyhnutné kontroly na účely overenia zhody najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Ak zistí nesúlad, prijme opatrenia podľa odseku 1.
(3)
Ak štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, má námietky proti nezhode so schváleným typom, ktorý mu oznámil typový schvaľovací úrad iného členského štátu, v spolupráci s dotknutým typovým schvaľovacím úradom prijme opatrenia na vyriešenie vzniknutej situácie a priebežne o tom informuje Európsku komisiu.
§ 11
Evidencia, uvedenie na trh, do prevádzky alebo do používania
(1)
Príslušný štátny orgán15) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto nariadením vlády,
b)
uvedenie nových komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trh alebo ich používanie v premávke na pozemných komunikáciách, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto nariadením vlády.
(2)
Do evidencie vozidiel môžu byť prvýkrát prihlásené iba vozidlá spĺňajúce podmienky podľa tohto nariadenia vlády. Iba komponenty a samostatné technické jednotky spĺňajúce podmienky podľa tohto nariadenia vlády môžu byť uvedené na trh a do používania v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 12
Výnimky a alternatívne postupy
(1)
Požiadavky ustanovené v § 11 sa nevzťahujú na
a)
vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre právnické osoby uvedené v osobitnom predpise,16)
b)
vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky schválené podľa odseku 2,
c)
vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú udelené osvedčenia o typovom schválení podľa osobitného predpisu.17)
(2)
Výnimku z povinnosti spĺňať jednu alebo viacero technických požiadaviek upravených v osobitných predpisoch možno udeliť pre vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v prípadoch uvedených v § 13 až 15.
(3)
Vozidlá uvedené v odseku 1 písm. c) možno uviesť na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách počas vymedzeného obdobia17) bez toho, aby bol určený časový limit ich používania. Uvedenie na trh alebo používanie systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek pre tieto vozidlá je bez časového obmedzenia.
§ 13
Vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky vyrábané v malých sériách
(1)
V prípade vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek vyrábaných v malých sériách je počet limitovaný maximálne do 200 jednotiek za rok pre príslušný typ.
(2)
Štátny dopravný úrad zašle do jedného mesiaca od schválenia žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o výnimku podľa § 12 ods. 2 typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópiu osvedčenia o typovom schválení ES a jeho príloh s uvedením dôvodov týkajúcich sa výnimiek udelených výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu.
(3)
Štátny dopravný úrad do troch mesiacov od doručenia žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu rozhodne o tom, či a pre aký počet jednotiek uzná typové schválenia ES vozidiel, ktoré majú byť zapísané do evidencie na území Slovenskej republiky. Na osvedčení o tomto typovom schválení nesmie byť uvedené záhlavie „Osvedčenie o typovom schválení ES“.
§ 14
Vozidlá končiacich sérií
(1)
Štátny dopravný úrad môže v rámci limitov uvedených v odseku 5 povoliť evidenciu, uvedenie na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie ES už stratilo platnosť; táto možnosť je obmedzená na obdobie 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému typové schválenie ES stratilo platnosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje len na vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie a mali platné osvedčenie o zhode COC vydané ešte počas platnosti typového schválenia ES daného typu vozidla, avšak vozidlá neboli zapísané do evidencie alebo uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách predtým, ako toto schválenie typu stratilo platnosť.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu musí podať žiadosť pre jeden alebo viac typov vozidiel danej kategórie štátnemu dopravnému úradu, ktorý je zodpovedný za uvedenie takých typov vozidiel do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. Žiadosť musí obsahovať technické alebo ekonomické odôvodnenie.
(4)
Štátny dopravný úrad do troch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 3 rozhodne o tom, či povolí evidenciu daného typu vozidla na území Slovenskej republiky a pre koľko jednotiek daného typu vozidla.
(5)
Maximálny počet vozidiel uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike sa obmedzí na jeden z nasledujúcich spôsobov podľa výberu štátneho dopravného úradu:
a)
maximálny počet vozidiel jedného alebo viacerých typov nesmie prekročiť 10 % vozidiel všetkých príslušných typov uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak by 10 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, štátny dopravný úrad môže povoliť uviesť do prevádzky maximálne 100 vozidiel, alebo
b)
počet vozidiel akéhokoľvek typu sa musí obmedziť na vozidlá, ktorým bolo vydané platné osvedčenie o zhode COC k dátumu alebo po dátume výroby a toto osvedčenie zostáva platné aspoň tri roky po dátume jeho vydania, avšak potom stráca svoju platnosť v dôsledku nadobudnutia účinnosti osobitného predpisu upravujúceho technické požiadavky.
(6)
Do osvedčenia o zhode COC vozidiel uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách sa vykoná samostatný záznam.
(7)
Štátny dopravný úrad zodpovedá za to, že výrobca alebo zástupca výrobcu v čase uvedenia typov vozidiel do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách dodrží limit podľa odseku 5.
§ 15
Nezhoda vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek
(1)
V prípade vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vzhľadom na špecifickú povahu použitých technológií alebo koncepcií nespĺňajú jednu alebo viacero technických požiadaviek upravených v osobitných predpisoch, môže štátny dopravný úrad udeliť predbežné typové schválenie ES platné iba na území Slovenskej republiky, ak
a)
zašle do jedného mesiaca od udelenia predbežného typového schválenia ES typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Európskej komisii kópiu osvedčenia o predbežnom typovom schválení ES a jeho príloh a požiada Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie ES,
b)
žiadosť podľa písmena a) obsahuje
1.
dôvody, pre ktoré nie sú technológie alebo princípy konštrukcie vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zhodné s jednou alebo viacerými technickými požiadavkami upravenými v osobitných predpisoch,
2.
popis bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek, ktoré sú tým ovplyvnené, a popis prijatých opatrení,
3.
popis testov spolu s ich výsledkami, ktoré preukazujú, že je zaručená úroveň bezpečnosti a environmentálnej ochrany aspoň na úrovni, ktorá je ekvivalentná úrovni zaručenej technickými požiadavkami upravenými v jednom alebo viacerých osobitných predpisoch,
4.
návrhy na zmeny technických požiadaviek príslušných smerníc Európskych spoločenstiev alebo návrh nových technických požiadaviek pre typové schválenie ES.
(2)
Ak Európska komisia schváli žiadosť podľa odseku 1, štátny dopravný úrad môže udeliť typové schválenie ES a v rozhodnutí o udelení typového schválenia ES uvedie, či je jeho platnosť obmedzená; platnosť typového schválenia ES nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov.
(3)
Ak budú osobitné predpisy upravujúce technické požiadavky prispôsobené technickému pokroku tak, že vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktorým bolo udelené typové schválenie ES podľa odseku 2, splnia technické požiadavky ustanovené v zmenených a doplnených osobitných predpisoch, štátny dopravný úrad zmení udelené typové schválenia ES. Zároveň poskytne čas potrebný na nevyhnutné zmeny komponentov alebo samostatných technických jednotiek; k tomu patrí zrušenie odkazu na obmedzenia alebo výnimky.
(4)
Ak príslušné smernice Európskych spoločenstiev neboli prispôsobené technickému pokroku, štátny dopravný úrad môže požiadať Európsku komisiu o predĺženie doby platnosti typového schválenia ES udeleného podľa odseku 2.
§ 16
Poskytovanie informácií
(1)
Štátny dopravný úrad v súlade s osobitným predpisom18)
a)
zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov
1.
kópie osvedčení o typovom schválení ES vozidla spolu s prílohami, ktoré počas príslušného mesiaca udelil alebo odmietol udeliť,
2.
zoznam typových schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré počas príslušného mesiaca udelil alebo odmietol udeliť; bezodkladne po prijatí žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu zasiela kópiu osvedčenia o typovom schválení ES spolu s prílohami,
b)
bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o každom odmietnutí udeliť alebo o každom odňatí typového schválenia ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich, a o jeho dôvodoch,19)
c)
informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov, že osvedčenie o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky stráca platnosť z dôvodu skončenia ich výroby, a to do jedného mesiaca od skončenia výroby,
d)
informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES,
e)
zasiela každý rok typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Európskej komisii zoznam výnimiek udelených podľa § 13 až 15 s uvedením dôvodov.
(2)
Ak testy alebo skúšky podľa § 9 ods. 3 vyžadujú zmenu pôvodného osvedčenia o typovom schválení ES alebo vydanie nového osvedčenia o typovom schválení ES, štátny dopravný úrad informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov v súlade s odsekom 1 písm. a).
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
Typové schválenia ES vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek udelené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vlády zostávajú v platnosti.
§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 19
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 71/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 29) v znení smernice Komisie 2003/77/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 07/zv. 7), Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a smernice Komisie 2005/30/ES (Ú. v. EÚ L 106, 27. 4. 2005).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
Príloha č. 1 časť B bod 1 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 74/2006 Z. z. o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá.
7)
11)
13)
Napríklad § 13 ods. 3 až 5, § 106 zákona č. 725/2004 Z. z.
14)
15)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
16)
17)