73/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16,  § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na stojany.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
stojanom zariadenie, ktoré je pevne pripojené k vozidlu a je schopné udržať vozidlo v jeho vertikálnej alebo skoro vertikálnej parkovacej polohe, keď ho vodič nechal bez dozoru,
b)
opierkovým stojanom stojan, ktorý po vysunutí alebo sklopení do pracovnej polohy podopiera vozidlo len na jednej strane vozidla, pričom obe kolesá sú v styku s povrchom vozovky,
c)
stredovým stojanom stojan, ktorý po sklopení do pracovnej polohy podopiera vozidlo tak, že poskytuje jedno alebo niekoľko miest styku medzi vozidlom a povrchom vozovky, na oboch stranách strednej pozdĺžnej roviny vozidla.
§ 3
Stojan vozidla musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1, 1.2 a 1.3 smernice Rady 93/31/EHS zo 14. júna 1993 o stojanoch pre dvojkolesové motorové vozidlá v znení smernice Komisie 2000/72/ES (ďalej len „smernica“).
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES komponentu2) pre typ stojana vozidla alebo typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na stojany vozidla sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ stojana vozidla nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 2.1, 2.1.1 časti A a bod 1.3.1 časti B informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)
(3)
Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ stojana vozidla podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy smernice.
(4)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu pre typ stojanov vozidla a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.6)
§ 5
Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na stojany vozidla, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 73/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 93/31/EHS zo 14. júna 1993 o stojanoch pre dvojkolesové motorové vozidlá (Ú. v. ES L 188, 29. 7. 1993) v znení smernice Komisie 2000/72/ES (Ú. v. ES L 300, 29. 11. 2000).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
7)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.