74/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na držadlový systém pre spolucestujúcich vo forme popruhu alebo rukoväte (ďalej len „držadlo pre spolucestujúcich“).
(2)
Ak je vozidlo upravené na prepravu spolucestujúcich, musí byť vybavené držadlom pre spolucestujúcich.
§ 2
Držadlá pre spolucestujúcich musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.1 a 1.2 prílohy smernice Rady 93/32/EHS zo 14. júna 1993 o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách v znení smernice Komisie 1999/24/ES (ďalej len „smernica“).
§ 3
(1)
Udelenie typového schválenia ES komponentu2) pre typ držadiel pre spolucestujúcich alebo typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na držadlá pre spolucestujúcich sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ držadiel pre spolucestujúcich nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6 časti A a body 1.4 až 1.4.2 vrátane časti B informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)
(3)
Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ držadiel pre spolucestujúcich podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy smernice.
(4)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu pre typ držadiel pre spolucestujúcich a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.6)
§ 4
Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na držadlá pre spolucestujúcich, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie typu držadiel pre spolucestujúcich na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 74/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 93/32/EHS zo 14. júna 1993 o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách (Ú. v. ES L 188, 29. 7. 1993) v znení smernice Komisie 1999/24/ES (Ú. v. ES L 104, 21. 4. 1999).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
7)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.