75/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26§ 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na povinný štítok výrobcu a nápisy (ďalej len „povinné označenie“).
(2)
Vozidlá musia mať povinné označenie pripevnené výrobcom vozidla alebo jeho oprávneným zástupcom.
§ 2
(1)
Povinné označenie musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2, 3 a 4 prílohy smernice Rady 93/34/EHS zo 14. júna 1993 o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Typová schvaľovacia značka uvedená v bode 2.1.2 prílohy smernice musí byť v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu.2)
§ 3
(1)
Udelenie typového schválenia ES komponentu3) pre typ povinného označenia alebo typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na povinné označenie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Vzor štítku výrobcu je ustanovený v doplnku 1 smernice.
(3)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ povinného označenia nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 9.3.1 až 9.3.3 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.5)
(4)
Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ povinného označenia podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 smernice.
(5)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu pre typ povinného označenia a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.2)
§ 4
Príslušný štátny orgán7) nesmie zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na povinné označenie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4a
(1)
Štátny dopravný úrad6) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na povinné označenie, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
(2)
Príslušný štátny orgán7) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na povinné označenie, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
§ 4b
Štátny dopravný úrad6) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre nový typ vozidla vzťahujúceho sa na povinné označenie, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 75/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 93/34/EHS zo 14. júna 1993 o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v znení smernice Komisie 1999/25/EHS z 9. apríla 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4.).
2. Smernica Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 93/14/EHS o brzdení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a 93/34/EHS o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 66, 8. 3. 2006).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
3)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.