76/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
ovládačom časť vozidla alebo komponent vozidla priamo aktivovaný vodičom, ktorý spôsobuje zmenu stavu alebo funkcie vozidla alebo jednej z jeho častí,
b)
oznamovačom signál, ktorý oznamuje uvedenie zariadenia do činnosti, funkciu, príznak, poruchový stav alebo výpadok určitej funkcie,
c)
indikátorom zariadenie, ktoré poskytuje informáciu o správnej funkcii alebo stave systému alebo časti systému,
d)
symbolom zobrazenie, ktoré umožňuje identifikovať ovládač, oznamovač alebo indikátor.
§ 3
(1)
Identifikácia ovládačov, oznamovačov a indikátorov namontovaných na vozidle musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodu 1 smernice Rady 93/29/EHS zo 14. júna 1993 o identifikácii ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá v znení smernice Komisie 2000/74/ES.
(2)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa považujú za rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.2) Schválenia udelené podľa technických požiadaviek ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) ako aj značky typového schválenia komponentu sa uznávajú ako alternatíva k typovým schváleniam ES udeleným podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES komponentu3) na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov alebo typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6 a 9.2.1 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.5)
(3)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.6)
§ 5
Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 76/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 93/29/EHS zo 14. júna 1993 o identifikácii ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (Ú. v. ES L 188, 29. 7. 1993) v znení smernice Komisie 2000/74/ES (Ú. v. ES L 300, 29. 11. 2000).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK 60).
3)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
7)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.