77/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26§ 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na hmotnosti a rozmery.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
dĺžkou vzdialenosť medzi dvoma vertikálnymi rovinami kolmými k pozdĺžnej rovine vozidla a dotýkajúcimi sa prednej a zadnej časti vozidla; všetky komponenty vozidla, najmä akékoľvek pevné komponenty presahujúce smerom dopredu alebo dozadu, napríklad nárazníky a blatníky, sa musia nachádzať medzi týmito dvoma rovinami,
b)
šírkou vzdialenosť medzi dvoma rovinami rovnobežnými s pozdĺžnou rovinou vozidla a dotýkajúcimi sa vozidla na každej strane tejto roviny; všetky časti vozidla, najmä všetky pevné komponenty presahujúce bočné strany vozidla, sa musia nachádzať medzi týmito dvoma rovinami okrem spätného zrkadla,
c)
výškou vzdialenosť medzi rovinou podopierajúcou vozidlo a rovnobežnou rovinou dotýkajúcou sa hornej časti vozidla; všetky pevné komponenty vozidla sa musia nachádzať medzi týmito dvoma rovinami okrem spätného zrkadla,
d)
pozdĺžnou rovinou vertikálna rovina prebiehajúca rovnobežne so smerom jazdy vozidla dopredu,
e)
hmotnosťou nenaloženého vozidla hmotnosť vozidla pripraveného na prevádzku a vybaveného
1.
doplnkovým vybavením potrebným len na bežné použitie, ktoré prichádza do úvahy,
2.
kompletným elektrickým vybavením vrátane zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu dodávaným výrobcom,
3.
prístrojmi a zariadeniami, ktorými sa meria vozidlo v prevádzkovom stave,
4.
primeranými objemami tekutín na zabezpečenie správnej činnosti všetkých častí vozidla,
f)
hmotnosťou vozidla v prevádzkovom stave nenaložená hmotnosť, ku ktorej sa pripočítajú hmotnosti týchto komponentov:
1.
palivo: nádrž naplnená aspoň na 90 % objemu určeného výrobcom,
2.
doplnkové vybavenie bežne dodávané výrobcom navyše k vybaveniu potrebnému na bežnú činnosť, a to náradie, nosič batožiny, predné okno a ochranné zariadenie,
g)
hmotnosťou vodiča hodnota 75 kg,
h)
technicky prípustnou najväčšou hmotnosťou hmotnosť vypočítaná výrobcom na špecifické podmienky prevádzky, berúc do úvahy faktory, ako sú pevnosť materiálov, nosnosť pneumatík,
i)
najväčšou užitočnou hmotnosťou hmotnosť dosiahnutá odčítaním hmotnosti vozidla v prevádzkovom stave definovanej v písmene f) a hmotnosti vodiča v písmene g) od technicky prípustnej najväčšej hmotnosti definovanej v písmene h).
§ 3
(1)
Hmotnosť a rozmery vozidla musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2 a 3 prílohy smernice Rady 93/93/EHS z 29. októbra 1993 o hmotnostiach a rozmeroch dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Pri vozidlách kategórií L6e a L7e určených na prepravu tovaru a riešených na vybavenie vymeniteľnými nadstavbami
a)
sa celková hmotnosť nadstavieb považuje za súčasť nákladu a nezapočítava sa do prevádzkovej hmotnosti,
b)
musia byť splnené dodatočné podmienky uvedené v bode 1.5.1 prílohy smernice; výrobca vozidla uvedie v informačnom dokumente podľa osobitného predpisu2) maximálne povolené rozmery, hmotnosť, hraničné hodnoty pre polohu ťažiska a výkres s pozíciami upevňovacích zariadení.
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES komponentu3) alebo typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na hmotnosti a rozmery sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na hmotnosti a rozmery nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 1.2, 2.1 až 2.5 časti A a bod 1.2.1 časti C informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.5)
(3)
Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu vzťahujúcom sa na hmotnosti a rozmery podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy smernice.
(4)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla a na typové schválenie ES komponentu8) vzťahujúce sa na hmotnosti a rozmery.
(5)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na hmotnosti a rozmery a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.2)
§ 5
Príslušný štátny orgán9) nesmie zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na hmotnosti a rozmery, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 77/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 93/93/EHS z 29. októbra 1993 o hmotnostiach a rozmeroch dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. ES L 311, 14. 12. 1993) v znení smernice Komisie 2004/86/ES (Ú. v. EÚ L 236, 7. 7. 2004).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
3)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.