78/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26§ 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zvukové výstražné zariadenia.
(2)
Všetky vozidlá musia byť vybavené zvukovým výstražným zariadením, ktoré bolo typovo schválené ES ako komponent podľa tohto nariadenia vlády alebo podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
zvukovým výstražným zariadením zariadenie vydávajúce zvukový signál, ktorého činnosť má upozorniť na prítomnosť vozidla alebo jeho manéver v nebezpečnej situácii v premávke na pozemných komunikáciách; môže ísť o
1.
zariadenie skladajúce sa z niekoľkých otvorov vydávajúcich zvuk vyvolaný jedným energetickým zdrojom,
2.
zariadenie skladajúce sa z niekoľkých častí, z ktorých každá vydáva zvukový signál a ktoré pôsobia súčasne ako výsledok aktivácie jediného ovládača; to sa považuje za jediné zvukové výstražné zariadenie,
b)
typom zvukového výstražného zariadenia zvukové výstražné zariadenia, ktoré sa navzájom podstatne nelíšia v týchto znakoch:
1.
obchodná značka alebo názov,
2.
princíp činnosti,
3.
druh energetického zdroja: jednosmerný prúd, striedavý prúd, stlačený vzduch,
4.
vonkajší tvar puzdra,
5.
tvar a rozmery membrány,
6.
tvar alebo typ otvoru, ktorým sa vydáva zvuk,
7.
menovité frekvencie zvuku,
8.
menovité napájacie napätie,
9.
v prípade zvukových výstražných zariadení napájaných priamo z vonkajšieho zdroja stlačeného vzduchu: menovitý prevádzkový tlak,
c)
typom vozidla vozidlá, ktoré sa navzájom podstatne nelíšia v týchto znakoch:
1.
počet alebo typ zvukových výstražných zariadení namontovaných na vozidle,
2.
puzdrá výstražného zariadenia na vozidle,
3.
umiestnenie zvukových výstražných zariadení na vozidle,
4.
tuhosť konštrukčných častí, na ktorých je zvukové výstražné zariadenie namontované,
5.
tvar a materiály použité v karosérii tvoriacej prednú časť vozidla, ktoré sú schopné ovplyvniť hladinu zvuku vydávaného zvukovým výstražným zariadením a tlmiť tento zvuk,
d)
prístrojom na meranie hladiny tlaku zvuku prístroj uvedený v prílohe č. 1, ktorým sa meria hladina tlaku zvuku vydávaného zvukovými výstražnými zariadeniami,
e)
prístrojom na meranie spektra emitovaného zvuku prístroj uvedený v prílohe č. 1, ktorým sa meria spektrum emitovaného zvuku vydávaného zvukovými výstražnými zariadeniami.
§ 3
(1)
Zvukové výstražné zariadenia musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2 až 4 prílohy I smernice Rady 93/30/EHS zo 14. júna 1993 o zvukových výstražných zariadeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (ďalej len „smernica“).
(2)
Montáž zvukových výstražných zariadení na vozidlá musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 2 prílohy II smernice.
(3)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa považujú za rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.3)
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES komponentu4) pre typ zvukového výstražného zariadenia alebo typového schválenia ES vozidla5) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zvukové výstražné zariadenie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 9.5.1 až 9.5.4 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise,6) alebo informačný dokument vzhľadom na montáž zvukového výstražného zariadenia na typ vozidla, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 3.2.5 až 3.2.5.2.2 a 9.5.4 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.6)
(3)
Štátny dopravný úrad7) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(4)
Každé zvukové výstražné zariadenie zhodné s typom, ktorý bol typovo schválený, musí byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.8)
(5)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu vzťahujúcom sa na montáž zvukového výstražného zariadenia na typ vozidla podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II smernice.
(6)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu pre typ zvukového výstražného zariadenia a na podmienky voľného pohybu a uvedenia na trh takého zariadenia sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.8)
§ 5
Príslušný štátny orgán9) nesmie zakázať uvedenie typu vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na zvukové výstražné zariadenia, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 78/2006 Z. z.
PRÍSTROJ NA MERANIE HLADINY TLAKU ZVUKU A PRÍSTROJ NA MERANIE SPEKTRA EMITOVANÉHO ZVUKU
Prístroj na meranie hladiny tlaku vzduchu je definovaný v STN EN 60651 Zvukomery.
Prístroj na meranie spektra emitovaného zvuku je definovaný v EN 61260 Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 78/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 93/30/EHS zo 14. júna 1993 o zvukových výstražných zariadeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (Ú. v. ES L 188, 29. 7. 1993).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel.
3)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 28).
4)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
9)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.