80/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2006 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2005 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 8 sa číslo „100“ nahrádza číslom „20“ a za slová „základnej sadzby“ sa vkladajú slová „najmenej však 1 %,“.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli Štátnemu fondu rozvoja bývania doručené pred účinnosťou tohto nariadenia a nebolo o nich rozhodnuté, sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006 a stráca účinnosť 31. decembra 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.