82/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 9. februára 2006
o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
(1)
Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2002 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 17. júna 2006.
Čl. 2
Ak predseda Národnej rady Slovenskej republiky nie je zvolený, vyhlasuje voľby do Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 1 poverený podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Zverejnením rozhodnutia povereného podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa ruší rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. februára 2006.
Čl. 3
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.