9/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „správa“).
(2)
Správy vypracúvajú školy, združené stredné školy, súčasti škôl, spojené školy a školské zariadenia (ďalej len „škola“) okrem zariadení školského stravovania.
§ 2
(1)
Správa obsahuje
a)
základné identifikačné údaje o škole:
1.
názov školy,
2.
adresu školy,
3.
telefónne a faxové čísla školy,
4.
internetovú a elektronickú adresu školy,
5.
údaje o zriaďovateľovi školy,
6.
mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie,
7.
údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy,
b)
údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení,
c)
údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy,
d)
údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie,
e)
údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania,
f)
zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov,
g)
údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy,
h)
údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy,
i)
údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,
j)
údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,
k)
údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole,
l)
údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,
m)
údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to
1.
o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov,
2.
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,
3.
o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít,
4.
o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít,
5.
iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,
n)
cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia,
o)
oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení,
p)
výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
(2)
Správa môže obsahovať aj ďalšie informácie o
a)
psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania v škole,
b)
voľnočasových aktivitách školy,
c)
spolupráci školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom,
d)
vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú.
§ 3
(1)
Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe.
(2)
Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Martin Fronc v. r.