90/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 9. augusta 2002 a z 18. novembra 2004 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Dohoda nadobudla platnosť 7. januára 2005.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.