91/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

91
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2006 na základe článku 8 ods. 2.