c166-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 300/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Text prílohy k nariadeniu vlády má správne znieť:
Smernica Rady 76/432/EHS zo 6. apríla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa brzdových zariadení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 96/63/ES z 30. septembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 17.) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.).“.