c171-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z. z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi
Text prílohy k nariadeniu vlády má správne znieť:
„Smernica Rady 75/322/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice Rady 82/890/EHS zo 17. decembra 1982, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice 97/54/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 1997, ktorou sa menia a dopĺňajú, pokiaľ ide o maximálnu konštrukčnú rýchlosť kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, smernice Rady 74/150/EHS, 74/151/EHS, 74/152/EHS, 74/346/EHS, 74/347/EHS, 75/321/EHS, 75/322/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/311/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 78/933/EHS, 79/532/EHS, 79/533/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/415/EHS a 89/173/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).“.