c172-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:
84)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.