c174-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy / predložené doklady / osvedčenia a povolenia má byť namiesto kódu „AZS – X – V“ správne uvedený kód „AZS – X – V0700“.