c198-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 267/2002 Z. z.
V poradovom čísle 12 majú byť namiesto slov
„Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 30. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva v Slovenskej republike
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.“
správne uvedené slová
„Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.“.