c229-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 505/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
V § 2 ods. 1 majú byť namiesto slov „v § 2 ods. 2 písm. a)“ správne uvedené slová „v § 1 ods. 2 písm. a)“.