c231-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z. z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi
Text prílohy k nariadeniu vlády má správne znieť:
Smernica Rady 75/322/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,13/zv. 2.) v znení smernice Rady 82/890/EHS zo 17. decembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.), smernice Komisie 2000/2/ES zo 14. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.), smernice Komisie 2001/3/ES z 8. januára 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 26.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ, L 236, 23. 9. 2003).“.