c232-r1/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom
V § 6 ods. 6 majú byť namiesto slov „Na účely typového schválenia jednotlivého vozidla,10) týkajúceho sa vznetových motorov, musí jednotlivé vozidlo splniť limitné hodnoty ustanovené v riadku A bodu 6.2.1 prílohy I smernice.“ správne uvedené slová „Na účely schválenia jednotlivého vozidla,10) týkajúceho sa vznetových motorov, musí jednotlivé vozidlo splniť limitné hodnoty ustanovené v riadku A bodu 6.2.1 prílohy I smernice.“.